တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း 4 ၸုမ်းတေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပီႊမႂ်ႇယၢင်းတီႈလဵဝ်ၵၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း 4 ၸုမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇယၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵျဵင်ႇၶျွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျႃႇဢိၼ်း သဵၵ်ႉၵျီး ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၊ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU/KNLA-PC) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA) လႄႈ တပ်ႉပႂ်ႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်းယၢင်း (BGF) တေႁူမ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇယၢင်း ဢၼ်တေႁွတ်ႈထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 December 2019 ၼႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်း ၵျႃႇဢိၼ်းသဵၵ်ႉၵျီးၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇယၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း 4 ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ် ဢိၵ်ႇတင်းၽူႈၶဝ်ႈပၢင်ပွႆးၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ် ၊ ဢိၵ်ႇတင်း တေမီးပႃး ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇ ၊ တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း လႄႈ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇယၢင်းဢၼ်တေမႃးၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်လူင် သေႃးမူႇတူးသေးၽူဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU)  လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းထႅင်ႈ 3  ၵေႃႉတေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းၵူႈၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း 4 ၸုမ်းတေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇယၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းယၢင်းၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ− ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ မၼ်းၼႄလွင်ႈ ၶွတ်ႇလိူတ်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သေႃးမူႇတူးသေးၽူဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း KNU ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်း KNU ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 December 2019 ၼႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း 4 ၸုမ်း ယၢမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇယၢင်းၸွမ်းၵၼ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သူၺ်ႇၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼႆႉ ပီႊမႂ်ႇယၢင်းတူၵ်းမႅၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 December 2019 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ) သေ ဢၼ်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇယၢင်းတႄႉ ပဵၼ်ပီႊ 2759 ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃးလိူမ်ၵမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ၵူႈပီႊပီႊၼႆ ပဵၼ်ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၶဝ်သေ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းဢၼ်မီးၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇဝႃႈႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပီႊမႂ်ႇၵူႈတီႈၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း − 7Day

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း