တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ သွင်ၸုမ်း မီးလွင်ႈမၢပ်ႇၼႄးၵၼ်

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 6 October 2019 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (ULA/AA) ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းဢိၼ်ႇတိယႃးလႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ်မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP) မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွမ်းၼႆလႄႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ သွင်ၸုမ်း မီးလွင်ႈႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ၵၼ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ သွင်ၸုမ်း မီးလွင်ႈမၢပ်ႇၼႄးၵၼ်

ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵူဝ်ႇၵျေႃႇဝိၼ်းၼၢႆႇ ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈဝဵင်းလူင်တလၢႆႇ ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတိယႃး၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽူႈႁၢႆႉဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈတၢင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ALP 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈမႃးၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၵူဝ်ႇၵျေႃႇဝိၼ်းၼၢႆႇ တီႈႁိူၼ်းလိုဝ်ႈသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 10 October 2019 ၼႆႉၶိုၼ်းႁွင်ႉမိူဝ်းတီႈ လႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ လွႆးဢၢပ်ႈပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမျဵတ်ႉ (မြိတ်) ဢၼ်မီးႁိမ်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းဢိၼ်ႇယႃႉ လၵ်းမၢႆ 8 ယဝ်ႉ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆႇပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶၢႆႇသုၶ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈတၼ်းႁၼ်ယူႇဝႃႈ ၵူဝ်ႇၵျေႃႇဝိၼ်းၼၢႆႇၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇပႆတၢင်းလႆႈ ၊ ၸုမ်းၽူႈႁၢႆႉၶဝ်ႁၢမ်သေ ႁွင်ႉမၼ်းၵႂႃႇတီႈၼိူဝ်ၵွင်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ၶဝ်ႈၺွပ်းၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွင်ၵေႃႉပၢႆႈလွတ်ႈမႃးလႆႈယူႇ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင် ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈႁၢႆႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ALP သွင်ၵေႃႉယူႇ ၊ သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ် ၶၢႆႇဢေးပၢႆႇလႄႈ တၢႆႉဢွင်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူဝ်ႇၵျေႃႇဝိၼ်းၼၢႆႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်း ဢိၼ်ႇတီႉယႃး ပဵၼ်ပႃးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းထုၵ်ႇၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈႁၢႆႉၶဝ်သိမ်းလႆႈၵႂႃႇပႃး computer (ၶွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇ) ၊ ၾူၼ်း လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းမၼ်းၵႂႃႇပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းဢၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉသေ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ULA/AA ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October ဝႃႈ ၽၢႆႇ ULA/AA ၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃးလႄႈ ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈတႄႉမၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးၸႅင်ႈလႅင်းလီဝႃႈ ၸွင်ႇၽၢႆႇၸုမ်း ALP ၶဝ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းယူႇႁ ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမီးလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းယူႇတေႉၸိုင် ၶဝ်တေဢမ်ႇဝႆႉ ၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇသေ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ မူႇပိူင်ၶဝ်မီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်း ၸုမ်းပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ(ALP/ALA) တႄႉဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈဢၼ် ဢၼ်ၸုမ်း ရၶႅင်ႇ (ULA/AA) မၢပ်ႇၼႄးဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းၶဝ်ႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်တၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ တပ်ႉသိုၵ်း ဢႃႇသမ်ႇ (ဢိၼ်ႇတီးယႃး) သေ ၶဝ်ႈၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉမၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈမၢပ်ႇၼႄးၵၼ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶၢႆႇသေႃးမျႃႉ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၸုမ်း ALP လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ၵႂႃႇဝႃႈ ဝူၼ်ႉတူၺ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီး ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇမၼ်းယူႇယဝ်ႉ ၊ ၼႂ်းမိူင်း ဢိၼ်ႇတီးယႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်း ဢိၼ်ႇတီးယႃးၶဝ် တေၸၢင်ႈလူဝ်ႇပိၵ်ႉၼႃႈပိၵ်ႉတႃ တူမ်းသူပ်းႁဵတ်းသင် ၊ ဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ALP ႁဝ်း ႁူမ်ႉပွင်းၵၼ်တၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်ႇတီးယႃးသေ ၶဝ်ႈၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းၶဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတေႉတေႉ ၊ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇတွၼ်ႉႁဵတ်းလွင်ႈၸိူင်ႉၼၼ် သေပွၵ်ႈလႄႈ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလႃးလႃး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶၢႆႇသေႃးမျႃႉ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၽၢႆႇတၢင်း AA ၶဝ်မၢပ်ႇၼႄး ဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ALP ဢၼ်ပဵၼ် ၶၢႆႇဢေးပၢႆႇလႄႈ တၢႆႉဢွင်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸၼ်ႉႁူဝ်သိုၵ်းလူင် လႄႈ ၶူးၽိုၵ်းၼႂ်းသွၼ်ၵၢၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း AA ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉၼႆ ၵဝ်ၶႃႈဢႃႇမၶၢမ်ႇလႆႈယူႇ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၊ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ဝဵင်းလူင်တလၢႆႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၊ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ALP ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ လွၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇလႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ− ဢိၼ်ႇတီးယႃး လႄႈ ပိၼ်းၵလႃးတေႉသ်လႄႈ တီႈဢၼ်ပဵၼ်ၼၼ်ႉသေ ဢၼ်ႁဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉ မၼ်းၵႆၵၼ်ၼႃႇၽႅဝ် ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ တႃႇတေတိုၵ်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၊ ႁဝ်းၶႃႈမီး မူႇပိူင်ဝႃႈ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆၵူၺ်း ၊ တႃႇတေလၵ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်း ALP/ALA ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးဝႆႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တႄႇၵႂႃႇပၵ်းတပ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝႃႉ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ AA မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ALP ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းၵူၼ်းၼႄတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းပၼ်ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ လၢတ်ႈၼႄဢွင်ႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်း AA ၶဝ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတၢင်း ALP သမ်ႉထဵင်ၶိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼင်ႇ ၽၢႆႇ AA ၶဝ်မၢပ်ႇၼႄး။

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ် June ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၸုမ်း ALP ၶဝ် ၶဝ်ႈႁိမ်ၶူဝ်းသိုၵ်း ၸုမ်း AA တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝႃႇၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇသွင် ၸုမ်း မီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ်။

မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝႆႉ သွင်ၸုမ်း သွင်တပ်ႉသိုၵ်းဝႆႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸွမ်သိုၵ်း ထုၼ်းမျၢတ်ႉၼၢႆႇယၢမ်ႈလၢတ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်း ALP ၶဝ် ဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၶဝ်ႈၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ။

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇသွင်ၸုမ်း ALP လႄႈ AA မီးလွင်ႈႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ၵၼ်ဝႆႉသေ မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း AA ၶိုၼ်ႈသိမ်း ငဝ်ႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ALA ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ−ဢိၼ်ႇတီးယႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ၸုမ်းပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP) ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းရၶႅင်ႇပေႃးတေမီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ပဵင်းပိူၼ်ႈ ၼႆသေ လႆႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 1967 ၊ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ  15 October 2015 ၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ (NCA) တၢင်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) သမ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ် သိုၵ်းတီႈလၢႆႇၸႃႇ မိူင်းၶၢင် ငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း လွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် KIA သေတႄႇ ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 April 2009  ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း