တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းသဵင်ႈ ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းသဵင်ႈ ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၵေႃႇတင်ႈဝႆႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၽေႃႇၼမ်ၼႄတူဝ်ပၼ် ယိူင်းမၢႆၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇတင်းသဵင်ႈ ပေႃးတေပူၼ်ႉလွတ်ႈတႂ်ႈမိုဝ်း ၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းၶဝ် မႃးတဵၵ်းတဵင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်၊ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ သုၼ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇလီလႆႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၶိုၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်မႃးပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တေဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလႃးလႃး၊ တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသင်၊ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA သေဢမ်ႇၵႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႅပ်းသီႇတႅပ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် တဵၵ်းတဵင်လူလၢႆ တီႉၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မႃးပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇတင်းသဵင်ႈသေ လိုပ်ႈႁေႃႈပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းသိမ်းဢဝ် တပ်ႉပၢင်သဝ်းၽၢႆႇယူတ်းယႃ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢိၵ်ႇတင်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 29 May 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 02 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸင်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉတၸိၼ်ႇမျၢႆႇ ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇယူႇ၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ (6) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၽူႈယိင်း (2) ၵေႃႉ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု (2) ၶွပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တႄႉ လႆႈပၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် (40,000) ပျႃးသေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးၽေးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆသေတႃႉ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်သိုၵ်း ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း  ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸွမ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇတီႉတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းယူႇ၊ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းမီးၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ် ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆလပ်ႉပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တီႉၺွပ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သင်ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၸွမ်းၼႆ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၽႃႇသႃႇၶိူဝ်းၵူၼ်းသင်သေ လႆႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 May 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉ ဢူးၸူဝ်းတူႇဝိၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈသီးၵူင်းတၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တီႉၺွပ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်သေ ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈၼႂ်းမိုဝ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈငူၺ်ႇတွင်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ တေမီးလွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်းၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ လွင်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ဢိၵ်ႇတင်း တေလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵတ်းယဵၼ် ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇတင်းသဵင်ႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းသဵင်ႈ ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉသေ ဢူးၸေႃႇထေး ၽၢႆႇၸီႉသင်ႇၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ တုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေတိုၵ်းတေႃး ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇသွင်ၽၢႆႇ ပေႃးတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းတႄႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ် တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ၊ လွင်ႈဢဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ  တေဢမ်ႇထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆလႆႈ၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပႃးၸဵမ်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလီႁၢၼ်ႉၸႂ်သေဢိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း