တပ်ႉသိုၵ်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ ယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ရၢတ်ႉသျႃးတူၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ ယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ရၢတ်ႉသျႃး လမ်းၼိုင်ႈတူၵ်း တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ ယိုဝ်းတူၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ႁိူဝ်းမိၼ် ရၢတ်ႉသျႃးသေ ယိုဝ်းၽိတ်း လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၺ်း ဢမ်ႇတင်ႈၸႂ် တေယိုဝ်းတူၵ်း ဝႃႈၼႆ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ တေယွမ်းတၢင်းၽိတ်းတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ဢိၵ်ႇ တေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၵႃႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇတင်းသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ရၢတ်ႉသျႃး လမ်းဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ ယိုဝ်းတူၵ်းလိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်သႅၼ် Mi – 24 သေ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတူၵ်း ၼႂ်းၵႄႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းဢႃႇရ်မႄးၼီးယႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 November 2020 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅၼ်ႇၶႄ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်း ဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ ယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ် ရၢတ်ႉသျႃးတူၵ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ် ၶီႇၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – DVB

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း