တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇၽိုၵ်းသိုၵ်း တီႈႁိမ်းၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 August 2021 တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းၶႄႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လႄႈ ႁိူဝ်းတိုၵ်း ဢိၵ်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈႁိမ်းၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ (People’s Liberation Army = PLA) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ “ႁိူဝ်းတိုၵ်း၊ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း၊ ႁိူဝ်းမိၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ လႄႈ ႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ထုၵ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ပွတ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ တႃႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်တိုၵ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ထႆႇဝၼ်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ “တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ ယင်းတိုၵ်ႉၵုမ်းၵမ်ငဝ်းလၢႆးဝႆႉလႆႈၼိမ်မၼ်ႈလီယူႇလႄႈ တိုၵ်ႉထတ်းသၢင်ငဝ်းလၢႆး ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵပ်ႉၵႅပ်ႈၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵူႈပိူင်ပိူင်ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၊ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႃႇတေႃႇသူႈၶိုၼ်းၵူႈလၢႆးလၢႆးယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ PLA လႆႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းလႄႈ ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈႁၢႆႉၸႃႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမိူင်းၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းယႃႉၵဝ်းႁႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႆႇဝၼ်ႇ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်တိုၵ်းၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇလႄႈ ထုၵ်ႇလီထိင်းသိမ်းဝႆႉဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ လူဝ်ႇတိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈ လွင်ႈၽၢႆႇၼွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး ယႃႉၵဝ်းသေႃႇသူၼ်း ႁႂ်ႈထႆႇဝၼ်ႇဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၸိူဝ်းၼႆႉ  ဝႃႈၼႆ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႄႇယင်းပၢႆလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸႄႈမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵူၺ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ TNN World
ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ယိင်းၸၢမ်သႅင်

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း