တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈသိမ်းႁူင်းႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 လိူၼ်ၽေႇၽေႃႇဝႃႇရီႇ 2011 သၢႆသိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶဝ်ႈသိမ်း ႁူင်းႁုင်တူမ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉ ပီႇတုၸိတ်ႉ ယူႇပႃႈတႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဢွင်ႇၶမ်းထီႇ) ၸိူဝ်း ပၵ်းသဝ်း တပ်ႉၶဝ်ယူႇတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၼမ်ႉၸၢင်သေ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး သိမ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ယႃၾိၼ်ႇလႄႈ တင်းၼမ်ႉယႃၶေးမီး တႃႁုင်တူမ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်တင်းၼမ်။

တီႈသၢႆသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶဝ်ႈသိမ်းႁူင်းႁဵတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶွင် ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဢွင်ႇၶမ်းထီႇ ဢၼ် ယွမ်းႁပ်ႉ ယူႇပႃႈတႂ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် 3 တီႈပဵၼ် 3 တပ်ႉ။ တႃႇသွင်တပ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈတပ်ႉ လွႆယေး၊ တႃႇတပ်ႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈ တပ်ႉဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ။ တပ်ႉသၢမ်တပ်ႉ ၼင်ႇဝႃႈၼၼ်ႉ မီးယူႇၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ၼမ်ႉၸၢင်၊ ယၢၼ်ၵႆ တင်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် သဵၼ်ႈသိုဝ်ႈမွၵ်ႈ 40 ၵီးလူဝ်းမီႇတိူဝ်ႇ။

တီႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈသိမ်း ႁူင်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၶဝ် တိုၵ်းႁႄႉၵႅတ်ႇၶႄ ႁူင်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်လႄႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းၵၼ် တႄႇ11မူင်း ထိုင် 18မူင်းပၢႆ ႁိုင် 7 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သိမ်းလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် 100 ၸွႆႉပၢႆလႄႈ ယႃၶေးမီး တႃႇႁုင်တူမ်ႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 5 ထၢင် (ပုင်းပီႇပႃႇ) တူဝ်တၢႆ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ တီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ႁူင်းႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ႁေးရူဝ်းဢိၼ်း 6 ၵေႃႉ။ ၵွင်ႈဢဵမ်ႇ 79၊ ၼိုင်ႈလဝ်း၊ မေႃႇထႃႇ 60ဢဵမ်ႇဢဵမ်ႇ ၼိုင်ႈလဝ်း၊ ၵွင်ႈၵျီႇ 3ၼိုင်ႈလဝ်း၊ ဢဵမ်ႇ 16သွင်လဝ်း၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 3လမ်းလႄႈ မၢၵ်ႇယၢမ်း တင်းၼမ်။

တပ်ႉပီႇတုၸိတ်ႉ ၸုမ်းဢွင်ႇၶမ်းထီႇ ၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းသိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ 1991 သေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈပၼ် သုၼ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႃႉၶၢႆၶဝ်ဝႆႉ ၼင်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ။

ဝၢႆးၼႆႉ မႃးၶိုၼ်း ယွမ်းႁပ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉ ပီႇတုၸိတ်ႉၵႂႃႇသေ ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉ ပွတ်းတွၼ်ႈၼႃႈ လိၼ် မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၽၢႆႇၸၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် သီႇသႅင်ႇ၊ ထုင်ႉပူင်း၊ တွင်ႇၵျီး၊ ၵျွၵ်ႉတလူင်း၊ ၵျွၵ်ႉ တၢၼ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း…

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း