တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵေႃႉဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ႈ RCSS/SSA ယွၼ်းငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမီးၵူၼ်း ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA သေ ၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA လႆႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် တီႈဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵေႃႉဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ႈ RCSS/SSA ယွၼ်းငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 August 2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:20 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (Restoration Council of Shan State / Shan State Army – RCSS/SSA) လႆႈ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် မွင်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇမူဝ်း ဢႃႇယု 39 ပီႊ ၵေႃႉဢၼ်ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA သေ ၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁီႉ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိမ်းလႆႈပႃး ၵွင်ႈပွတ်း တီႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆး 1 လဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵေႃႉဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ႈ RCSS/SSA ယွၼ်းငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

မွင်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇမူဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈသီလႅင် ႁင်းၵူၺ်း (ဢမ်ႇမီးၸုမ်ႈသင်) သေ ယွၼ်းငိုၼ်းတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း (ပူႇၵေႇ) ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ဝႃႈ “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈမီးၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၽၵ်း လႄႈ ယွၼ်းတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်း 100 လင် တေဢဝ်ငိုၼ်းတႃႇ 100,000 သႅၼ်ပျႃး သေ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 25 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 ပၢႆ တေၵႂႃႇပႆႉႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ၸႅတ်ႈထၢမ် မွင်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇမူဝ်း သေ လႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယၢမ်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် RCSS/SSA သေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ လႄႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃႈ ယၢမ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မွင်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇမူဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈပွမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၶွင် RCSS/SSA သေ ယွၼ်းငိုၼ်းတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင် RCSS/SSA သေဢမ်ႇၵႃး ၊ ၵဝ်းယႃႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် RCSS/SSA လႄႈ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် October 2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် RCSS/SSA လႄႈ ႁဵတ်းလူဝ်ႇၵူဝ်ႇပွမ် သေ ၵႂႃႇယွၼ်းငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႉ Feel (KTV) ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း