တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပႆႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်  ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ လႄႈ သိမ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 August 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20:00 မူင်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပႆႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွင်ႈတီႈ ၶၢမ်းတိၼ်လွႆၸွၵ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင်သေ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈတူဝ် ၸၢႆးလၢဝ်လႅင်း ဢႃႇယု 32 ပီႊ လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၺႃး ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY 7,990 မဵတ်ႉ ၊ ယႃႈလမ် 3 ၵျၢပ်ႈ 8 ၶၼ် မီးၸပ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 August 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈပႆႉၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈတီႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်း သေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၺႃး ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY 731 မဵတ်ႉ တီႈတူဝ် ၸၢႆးၶမ်း ဢႃႇယု 35 ပီႊ  ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်  2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

ၸၢႆးလၢဝ်လႅင်း လၢတ်ႈၼႄတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈ “ၶႃႈႁဝ်း ၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီႊ ပေႃးၶႃႈၵႃႉၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆ ယႃႈမ 50 ထူင် ၊ သမ်ႉၵႂႃႇဢဝ်မႃးတီႈ လုင်းၶမ်း ၵူၼ်းၸႃႇတီႉ ႁူဝ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ် ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် သေ ၶႃႈႁဝ်းသိုပ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆပၼ်တင်း ထုင်ႉပူင်း” ၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ ၊ ၸၢႆးၶမ်း ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၶႃႈႁဝ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း ပီႊပၢႆ လႄႈ ၵႃႉၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႂ် 20 ၵဵၼ် ယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈလႆႈၵႂႃႇဢဝ်မႃးတီႈ ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း မိူင်းသူႈ သေ သိုပ်ႇၶၢႆပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ သူင်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ” ၼႆလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်  ၸိုဝ်ႈၸၢႆးလၢဝ်လႅင်း ၼႆႉ မီးဢႃႇယု 32 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆမွၵ်ႇၸၢမ် ဢိူင်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးၶမ်း သမ်ႉ မီးဢႃႇယု 35 ပီႊ ယူႇပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၽိတ်းပေႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) သေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၽွၼ်းၸႃႉလူင် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႉသႂ်ႇၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးထႅင်ႈ လႄႈ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ် ၶႃသွင်ၵေႃႉဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း