တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မီးၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 10 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:00 မူင်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၼမ်ႉပုၵ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၸၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ ယိင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ (သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး)၊ သိမ်းလႆႈပႃး ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ WY 30,015 မဵတ်ႉ ဢၼ်မီးမိၵ်ႈမၢႆၼိူဝ်ႁေႃႇယႃႈ (37)၊ တူဝ်ငိုၼ်း 92,400 ပျႃး၊ ၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းဝိၼ်း ဢႃႇယု 40 ပီႊ လႄႈ ၼၢင်းမီႉ ဢႃႇယု 38 ပီႊ တီႈယူႇပွၵ်ႉ 3 ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တေႃႉတၢင်ႇမႃးတီႈၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃး NISSAN မၢႆလူတ်ႉၵႃး SHN 3P-4545 ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႆႈတွင်ႈထၢမ်တူၺ်းသေ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၼႄတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မႃးသူင်ႇပၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈသေ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးသမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေသိုပ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇၶၢႆၸွမ်း ၵျွၵ်ႉၵူႇ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လႄႈ ၼွင်ၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမီးၼၼ်ႉ တေမူၼ်ႉမႄးပၼ် ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ သိမ်းလႆႈပႃး ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ WY 11 မဵတ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ဝႃႈ ဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉပႃႈပဵင်း တီႈယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ဝႃႈ၊ ယွၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ယၢမ်ႈလႆႈတူၵ်းထွင်ႇမၢၼ်ႈမႃးယဝ်ႉသွင်ပွၵ်ႈ၊ ယူႇတီႈ RCSS ၵေႃႈ ယၢမ်ႈမူၼ်ႉမႄးပၼ် ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈမၼ်းၼၢင်းမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ၊ လူတ်ႉၵႃး 1 လမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမ 5 ထႅဝ်ႉ (70,000 ) မဵတ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်။

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးမိၵ်ႈမၢႆၼိူဝ်ႁေႃႇယႃႈ (37) ဢၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2021 တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် (ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေႃႉတၢင်ႇမႃးတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်) လႄႈ ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 August 2021 တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လွႆၵေႃႇ-သီႇသႅင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း