တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ၼႆသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 September 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉမူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် သၢမ်တီႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,300,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉသၢမ်သႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ လႄႈ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,100,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉၼိုင်ႈသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) လႄႈ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတီႈ ၵွင်းမူးလူင် မႁႃႇၽေႃးထီႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးငူၺ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 600,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ပုၼ်ႈတႃႇမႄးၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ဢၼ်လႆႈၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ် August 2021  မိူဝ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း