တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း/ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် သူင်ႇထိုင်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း လႆႈၵႂႃႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇလူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ သိမ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ တင်းၼမ်။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈသိပ်းၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၵႂႃႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇလူင် ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်း တီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ၽွင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်လုင်းမေႇထႃႇ ၊ ၸၢႆးၸၼ်ႇတီႉမႃႇ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႉလမ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး ဢွင်ႈတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ယႃႈမ ႁူမ်ႈ 6,078  မဵတ်ႉ တီႈတူဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈ − ယႃႈမဝ်းၵမ် 6,078 မဵတ်ႉၼႆႉ ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ဢဝ်မႃးသူင်ႇပၼ် သေ လုင်းမေႇထႃႇ တေသိုပ်ႇဢဝ်ၶၢႆပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၊ ၸၢႆးၸၼ်ႉတီႉမႃႇ ၵေႃႈ တေသိုပ်ႇဢဝ်တီႈလုင်းမေႇထႃႇ ယဝ်ႉ ၵႂႃႇၶၢႆပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ − ဝႃႈၼႆ။

လုင်းမေႇထႃႇ ဢႃႇယု 68 ပီႊ ယူႇပွၵ်ႉပၢင်သိမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၊ ၸၢႆးၸၼ်ႇတီႉမႃႇ ဢႃႇယု 36 ပီႊ ယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင် ဢိူင်ႇၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သေ ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် မီးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈႁူၵ်းၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတူင်ႇဝၢၼ်ႈမႆႉၶိုၼ်ႈၵေႃ ဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ 6,112 မဵတ်ႉ တီႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း