တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သုတ်ႉၶဝ်ႈထိူၼ်ႇထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈၵျွၵ်းမႄး ယဵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆသေ ၵႂႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေး 3,000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇ တွၼ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီံႉ 03 October 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 101 ၊ တပ်ႉၶမယ 115 ၊ တပ်ႉၶလယ 136 ဢိၵ်ႇတင်း ထႅင်ႈလၢႆတပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၵၼ်တင်းၼမ်သေ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၵႂႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်တၢင်း တီႈၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၊ ဝၼ်းထီႉ 04 October 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး (ၶၢင်ႉၶၢႆး) ဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶၢႆး (ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တင်းဝၼ်း) လႄႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း ဢိူင်ႇပျွင်ႇၶွင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈ ၊ ဝၼ်းထီႉ 05 October 2020 ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ထႅင်ႈတီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး လႄႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ဢိူင်ႇၼႃးၶေႃ ၊ ဝၼ်းထီႉ 06 October 2020 ပဵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမူးလႅင် ဢိူင်ႇပၢင်တႅင် လႄႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၊ ဝၼ်းထီႉ 07 October 2020 ပဵၼ်ထႅင်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် ဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶၢႆး လႄႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ၊ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႅင်းမီႈ 2 လမ်း ယိုဝ်းၸွႆႈၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။

ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းႁူဝ်ႉ လႄႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေတႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းသေလုၵ်ႈ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သုတ်ႉၶဝ်ႈထိူၼ်ႇထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈၵျွၵ်းမႄး ယဵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ ဝၢႆးမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း ယိုဝ်းၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းမိူၼ်ၵၼ် လႄႈ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 12 October 2020 ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မီးၵႂႃႇ 3,503 ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉသေ ၶိုၼ်းလွတ်ႈမႃးၵေႃႈမီး ၊ ၸၢႆးမွင်ႇဢူး ဢႃႇယု 19 ပီႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽိုင်ႈ ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ ၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ လႄႈ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 20 October 2020 ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇမၼ်းၸၢႆးသင်သေ တၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းမၼ်းၸၢႆးတႄႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ − ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵႂႃႇၽႄႈလၢမ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃသေ လႆႈပၢႆႈၽေးတင်းၼမ် ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်တိုၵ်း ပေႃးတေ ယဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁဝ်း လႆႈသုတ်ႉၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ လိုၵ်ႉထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈယူႇ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉမီးၸွမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈယူႇ ၊ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇ သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇထႅင်ႈတႄႉ ၵႃႈလႆႈၵႅတ်ႇၶႄတူဝ် ၶိုၼ်းၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ − ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ လႆႈႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ သွၵ်ႈၽၢၼ်ႉဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် လႄႈ ယိုဝ်းၵိၼ် ၵႆႇ၊မူ၊ဝူဝ်း၊ၵႂၢႆး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ မေႃႈဝၢၼ်ႈၸႃႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးပေႃႉလႅဝ်ထႅင်ႈၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃး လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် (ပၢင်တိုၵ်း 2 ဢွင်ႈတီႈ) ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးလီ လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း