တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ WY တင်းၼမ်

ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇလၢႆႈသၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမႃႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း သိမ်းလႆႈပႃးယႃႈမႃႉ ဢၼ်မီးမိၵ်ႈ  WY တင်းၼမ်။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ WY တင်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၽႄႁဵတ်းလၢႆငႃးသိုၵ်းသေ တူင်ႉၼိုင်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇလၢႆႈသၢၵ်ႇ လႄႈ ၽွင်းတူင်ႉၼိုင်ၵူတ်ႇထတ်းယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈ ၸၢႆးတိင်ႉ ဢႃႇယု 23 ပီႊ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵူဝ်ၵူဝ်ႁႄႁႄဝႆႉ လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း လႆႈႁွင်ႉၸႅတ်ႈတူၺ်း တီႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးသေ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၺႃး ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ WY 49 ထုပ်ႉ (9,800 မဵတ်ႉ) ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸၢႆးတိင်ႉ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ယႃႈမႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေတေႃႉဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆပၼ်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ ၊ ၸၢႆးတိင်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇတၢၼ်ႇဢေ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် လႄႈ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၢႆပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး သေ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉလႄႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ WY တင်းၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် လႄႈ ၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇ သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် သေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် မႅၼ်ႈၺႃးၼႆၸိုင် တိုၼ်းတေ တီႉၺွပ်း/ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် RCSS/SSA မီးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 27 June 2019 – 26 June 2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽေး ယႃႈမဝ်းၵမ် မီး 469 ပွၵ်ႈ လႄႈ မီးၽူႈၶိုၼ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း 25,636 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2020 တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၸတ်းပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း 5 တပ်ႉၵွင် ၶိုၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃးယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း