တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈ 12 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ပၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈလွႆလူမ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ၵူတ်ႇတိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် 12 ၵေႃႉ ဢိင်ႇတင်း သိမ်းလႆႈပႃး ယႃႈမဝ်းၵမ် လၢႆလၢႆသႅၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 May 2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူတ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆလူမ်း ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈပွင်ႇလႅင်းတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေယဝ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈမႃႉမိၵ်ႈ WY ၊ ယႃႈလမ် ၊ မူၵ်ႇသူႇယႃႈမႃႉ ၊ မူၵ်ႇသူႇ ယႃႈလမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈတူဝ် ပီႈမွင်ႇလုင်း ၊ ဢၢႆႈတဵင်းဢွင်ႇ ၊ လုင်းၵျေုႇလႃႉ ၊ ဢၢႆႈၽူဝ်း ၊ လုင်းတိင်ႇ ၊ လုင်းလွႆ ၊ ဢၢႆႈဢွင်ႇ ၊ ဢၢႆႈဝူၵ်း ၊ လုင်းဢွင်ႇ ၊ ဢၢႆႈထီး ၊ ဢၢႆႈတုၵ်း ၊ လုင်းၸုၼ်း ႁူမ်ႈ 12 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ

ၵူၼ်း သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်  ဢၼ်တိၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ ပီႈမွင်ႇလုင်း ဢႃႇယုမီး 40 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ဝဵင်း ဢိူင်ႇ ႁူဝ်ဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၊ ဢၢႆႈတဵင်းဢွင်ႇ ဢႃႇယု 25 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႇဝိုၼ်း ဢိူင်ႇသၼဵင်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၊ လုင်းၵျေုႇလႃႉ ဢႃႇယု  31  ယူႇၼမ်ႉၸၢင် ပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၊ ဢၢႆႈၽူဝ်း ဢႃႇယု 24 ယူႇဝၢၼ်ႈဝလီး ဢိူင်ႇၵလွင်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၊ လုင်းတိင်ႇ ဢႃႇယု 51 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမီ ဢိူင်ႇသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၊ လုင်းလွႆ ဢႃႇယု 43 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွပ်းမ ဢိူင်ႇၶွၵ်းၼွႆႉ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၊ လုင်းဢွင်ႇ ဢႃႇယု 49 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼႃး ဢိူင်ႇၵုၼ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ ဢၢႆႈဝူၵ်း ဢႃႇယု 20 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးဢုမ်ႇပူၵ်ႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်ၼၢႆး ၊ လုင်းဢွင်ႇ ဢႃႇယု 32 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼႃး ဢိူင်ႇၵုၼ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ ဢၢႆႈထီးဢႃႇယု18 ယူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇပလွင်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးယႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၊ ဢၢႆႈတုၵ်း ဢႃႇယု 24 ယူႇဝၢၼ်ႈပူၵ်းဢေး ဢိူင်ႇၽၵ်းယၼ်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၊ လုင်းၸုၼ်း ဢႃႇယု 45 ပီႊ ယူႇၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် သေ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် 12 ၵေႃႉၼႆႉ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈၼိုင်ႈသေ တေၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ်  ယႃႈမဝ်းၵမ်ပေႃးၼႆၸိုင် တေတိၺွပ်း သေ တိုတ်းယႃႈ(ၽႅတ်ႈယႃႈ) လႄႈ မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ဢၵျၢင်ႉ တၢင်းယၢမ်ႈ  ယူတ်းယႃပၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း