Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တီႈၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင်-လၢႆးၶႃႈ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တီႈၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင်-လၢႆးၶႃႈ

0
တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တီႈၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင်-လၢႆးၶႃႈ

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မီးၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းၼွင်-လၢႆးၶႃႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း လႄႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင်-လၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၸၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၸေႃႇ၊ လူတ်ႉၵႃးၼိုင်ႈလမ်း၊ သိမ်းလႆႈပႃးယႃႈမႃႉ 20,000 မဵတ်ႉ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,400,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉသီႇသႅၼ်ပျႃး) လႄႈ ငိုၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 110,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇပၢႆသိပ်းလၢၼ်ႉပျႃး) ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႆႈတွင်ႈထၢမ်တူၺ်းသေ ၸၢႆးၸေႃႇ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၼႄတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2021 တီႈပၢင်ႇလႅင်း မူၵ်ႉဢူး၊ ႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းတီႈ ၼၢင်းမူဝ် ပၢင်ႇလႅင်း၊ ပေႃႈလဵင်ႉပဵၼ် ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး  လႆႈတေႃႉတၢင်ႇမႃးတၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်း လွႆလႅမ်-ပၢင်လူင်-လၢႆးၶႃႈ သေ တေဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၽႄ (လၢၼ်းၶႂၢႆး) ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ၵေႃႉတေမႃးႁပ်ႉငိုၼ်း လႄႈ ၵႃႈတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈယူႇ 500,000 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸေႃႇ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်း လႆႈမိူဝ်းႁပ်ႉဢဝ်ယႃႈမႃႉ ၸၢႆးၺုၼ်ႉ တီႈတၢင်းၽႄႈ (လၢၼ်းၶႂၢႆး) ဝၢၼ်ႈႁႆး တင်းၼမ်ယႃႈမႃႉ 8 ပိူဝ်ႉ မိၵ်ႈ 37 လႆႈမိူဝ်းသူင်ႇပၼ် တီႈႁိူၼ်း ၼၢင်းမူဝ် ပၢင်ႇလႅင်း၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 19 November 2021 ၸင်ႇလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း ၶိုၼ်းတေႃႉတၢင်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 November 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 03:30 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵႃးတၢင်ႇသၢၼ်ၶေးမီး တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈ ၼိုင်ႈလမ်း (ၵႃးလူင် 12 မၢၵ်ႇ)  မၢႆလူတ်ႉၵႃး 4D – 6439 သီၵႃး ပဵၼ်သီၶဵဝ်ၼုမ်ႇ၊ ၵႃးဢွၼ်ႇ 1 လမ်း မၢႆလူတ်ႉၵႃး FF-1307 ဢၼ်ပဵၼ်ၵႃးၵႄႇလီႇ လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵႄႇလီႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးၵႄႇလီႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မဵဝ်းဝိၼ်းၺုၼ်ႉ ဢႃႇယု 50 ပီႊ တီႈယူႇ ပျီႇၵျီးတၶုၼ်ႇ ပွၵ်ႉယႃႇတေႃႇ ဝဵင်းမၢၼ်းတလႄး၊ မိၼ်ႉၵူဝ်ႇ ဢႃႇယု 65 ပီႊ တီႈယူႇ ၸႅတ်ႉမူႉၸူင်ႇ ဝဵင်းဢေးတႃႇယႃႇ၊ ဢွင်ႇၵူဝ်ႇလိၼ်း ဢႃႇယု 35 ပီႊ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး 12 မၢၵ်ႇ ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇသၢၼ်ၶေးမီး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ငႄႇလေး ဢႃႇယု 31 ပီႊ လႄႈ မေးၼၢင်း ၼၢင်းတိၼ်းတိၼ်းသၼ်ႇ ဢႃႇယု 18 ပီႊ တီႈယူႇ ၸႅတ်ႉမူႉၸူင်ႇ ဝဵင်းမၢၼ်းတလေး ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တီႈၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင်-လၢႆးၶႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ သၢၼ်ၶေးမီး တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ လႆႈတေႃႉတၢင်ႇမႃး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 November 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်း ၼၼ်ႉသေ တင်းၼမ်သၢၼ်ၶေးမီး 53 ပုင်း(ပေႇပႃႇ)၊ တေၵႂႃႇသူင်ႇတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၸဝ်ႈၶွင်ၶူဝ်းပဵၼ် ဢူးဢၢႆႈလီ တီႈယူႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၵႃႈတေႃႉတၢင်ႇ သၢၼ်ၶေးမီး ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈယူႇ 10,000,000 ပျႃး (သိပ်းလၢၼ်ႉပျႃး) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 November 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵႃးတၢင်ႇသၢၼ်ၶေးမီး တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် (ၵႃးတွႆး 1 လမ်း) မၢႆလူတ်ႉၵႃး 9I-8142 သီလူတ်ႉၵႃး ပဵၼ်သီၶၢဝ်၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတေႃႉတၢင်ႇ သၢၼ်ၶေးမီး  ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ထုၼ်းလိၼ်းၼွင်ႇ ဢႃႇယု 24 ပီႊ တီႈယူႇပွၵ်ႉတႃႇယႃႇဢေး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ၺီႇၸေႇလုၼ်ႇ ဢႃႇယု 25 ပီႊ တီႈယူႇပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႆႈၸွပ်ႇထၢမ် ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉသေ လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ သၢၼ်ၶေးမီး တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းမူတ်းၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းမၢၼ်းတလေး ဢိၵ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေႃႉတၢင်ႇမႃး လႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၸေႃးမိူင်း၊ ၸဝ်ႈသု လႄႈ ၸဝ်ႈဝုၼ်းဢွင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမီးၼၼ်ႉ တေမူၼ်ႉမႄးပၼ် ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း