တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉ/ၵူၼ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႅင်ႈ ဢိူင်ႇတွင်ၼဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉ/ၵူၼ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႅင်ႈ လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၺႃး ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမႃႉ 4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 5 ၵေႃႉ လႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိမ်းလႆႈပႃး ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ WY 420 မဵတ်ႉ ၊ ယႃႈလမ် 5 ၵျၢပ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ (1) လုင်းၸၢႆး ဢႃႇယု 55 ပီႊ (ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်) ၊ (2) လုင်းၽိဝ်ႇ ဢႃႇယု 49 ပီႊ ၊ (3) လုင်းတႃႇ ဢႃႇယု 45 ပီႊ ၊ (4) ၸၢႆးၸိင်ႇ ဢႃႇယု 32 ပီႊ ၊ (5) ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 27 ပီႊ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ် 5 ၵေႃႉၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉသေ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် RCSS/SSA မီးဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ တေမူၼ်ႉမႄးပၼ်ပႃးတူဝ်ၸႂ် ႁႂ်ႈမီးဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလီ ယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 May 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇတၢၼ်ႇဢေ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်။

သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် သေလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA  ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽႂ်မၼ်းလႆႈယူႇ ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း