တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး တီႈၼိုင်ႈ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းထိုင် 15:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်မႆႉပူၵ်ႇသေ ႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၼႆယဝ်ႉ ၊ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၶူဝ်ၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 July 2020 ၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ် ၊ ၸွႆႈၵၢၼ်တီႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး လႄႈ လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ လႆႈမႃးယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဝႆႉတီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း