တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးပီႈၼွင်ႉတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတဢၢင်း ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမီးဝႆႉဝႃႈ ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်းၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ပေႃးတေၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလီ လူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ တင်းၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်မႄႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢုပ်ႇၵျေႃႇယုမ်ႉၶူဝ်တေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇမူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်းယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သေလွင်ႈလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလီ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၽႂ်မၼ်းလႆႈယူႇ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း