တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပေႃးတေမီးၽွၼ်းလီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်၊ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶုတ်းတၢင်း၊ မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ တေႃႇလွတ်ႇၼမ်ႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID – 19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉသေ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 May 2020 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မေႃယႃၽၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ RCSS ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း မေႃယႃၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊   ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

သၢႆမၢႆ ဢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၸၢႆး (116) ၵေႃႉ၊ ယိင်း (76) ၵေႃႉ လႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ (4) ပႃး ႁူမ်ႈ (196) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း