တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ် တႃႇၶၢမ်ႈၼမ်ႉ လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶၢဝ်းၾူၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးလွႆးလွႆးယဝ်ႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေၸၢင်ႈ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈႁဵတ်း ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ဝႆႉတီႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ် တႃႇၶၢမ်ႈၼမ်ႉ လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၽၵ်းယၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်း တင်းၼမ် ပေႃးတေၸၢင်ႈ ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ−ၼမ်ႉ သၢႆၼႆႉ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းမႃး ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လၢႆလၢႆတီႈ လႆၼွင်းၶဝ်ႈ လႄႈ ၼမ်ႉတေၶိုၼ်ႈသုင်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၵႆႉပႆသဵၼ်ႈၼႆႉ တေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်−ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ် တႃႇၶၢမ်ႈၼမ်ႉ လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS လႄႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သေ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တႃႇ 257 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15 May 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လၢင်းႁွင်ႈ တႃႇသၢင်းၼမ်ႉ လႄႈ ၽုၵ်ႈမၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်လွႆ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ မီးႁႅင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း