တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ် လႄႈ ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း 6 ၸႄႈဝဵင်း

ၵေႃႉသိုၵ်း / မေႃယႃ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ ၼမ်ႉၸၢင် ၊ ႁူဝ်ပူင်း ၊ လၢင်းၶိူဝ်း ၊ ၵေးသီး ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၊ မွၵ်ႇမႆႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ် လႄႈ ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း 6 ၸႄႈဝဵင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၸွႆႈထႆၼႃး ၊ လွင်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ၵေႃႉသိုၵ်း/မေႃယႃ ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လႄႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပႃး ပၢႆးယူႇလီယူႇ ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ  ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လႆႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ် လႄႈ ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း 6 ၸႄႈဝဵင်း

ဝၼ်းထီႉ 13 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထႆသူၼ် ၊ ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ် ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လႄႈ မေႃယႃၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၊ ဝၼ်းထီႉ 12 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ၵေႃႉသိုၵ်း လႆႈၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထႆသူၼ် လႄႈ ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ထႆသူၼ် ၊ ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၊ ပိတ်းမၢၵ်ႇလိၼ်ႉၸီႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ် လႄႈ ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း 6 ၸႄႈဝဵင်း

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မၢင်ၵေႃႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ၵူဝ်ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢမ်ႇၶိုတ်းၶၢဝ်းမၼ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၵူၼ်းၸွႆႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၽူၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢၼ်ယူႇၵႆဝဵင်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူလီၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ယူႇတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း/မေႃယႃ RCSS/SSA ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ  ပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ် လႄႈ ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း 6 ၸႄႈဝဵင်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် လႄႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း/မေႃယႃ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶတ်းႁဵတ်းပၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းၼႆ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ယိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း