တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၵၼ် မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႆလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် တေႃႇထိုင်ပေႃးယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 June 2020  ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:15 မူင်း ထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶုတ်းႁွင်ႈ ၸွမ်းႁူဝ်ႉႁိူၼ်း တႃႇႁႂ်ႈၼမ်ႉၾူၼ် လႆလူင်းၵႂႃႇၸူးတၢင်ႇတီႈ လႄႈ ၸွႆႈမႄးပၼ်ပႃး သဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်း ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၽွင်ႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼုမ်ႇထဝ်ႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း မေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇလိုဝ်ႈဢမ်ႇသဝ်း တေႃႇထိုင် ၵၢၼ်ပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၊ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ် မေႃတူၺ်းထိုင်ၵၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းၼႆ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်းၵုင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၢင်တီႈမိုၼ်ႈ/ပလၢတ်ႈ ၼႃႇၶႃႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ လႆႈသတိၼႃႇ−ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ ၊ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ႈထိုင် လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း