တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSA/SSPP) လႄႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (SSA/SSPP) လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈ ဝၢႆးလင် ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပိၵ်ႉလွမ်ႉမႃး ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပီႊ 2011 ဝၢႆးမႄး ၵေႃႇတင်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (SSA) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) ။

ဝၢႆးသေ မၢၼ်ႈဢဝ် ႁႅင်းသိုၵ်း 20 တပ်ႉၵွင်ပိၵ်ႉလွမ်ႉ ၵႅတ်ႇႁႄႉလႄႈ တတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၵူႈၽၢႆႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸူး တီႈ ဝၢၼ်ႈႁႆးၼၼ်ႉ ဝၼ်းထိ 13.3.2011 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်း တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶမယ 513 (ငဝ်ႈတပ်ႉမီး တီႈပၢင်လူင်) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (SSA/SSPP) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵး ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် (မီးၽၢႆႇ ၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး)၊ လွင်ႈတၢႆဝၢတ်ႇ ၽၢႆႇၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လွင်လုသုမ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (SSA/SSPP) ၶဝ် ပႆႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ထတ်းသၢင်ယူႇ။ ယူႇတီႈ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSA/SSPP) ၶဝ်သိမ်းလႆႈၵွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 1 လဝ်းလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းတေမီး ၵူၼ်းတူၵ်းသုမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ (14.03.2011) ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ် လုၵ်ႉတၢင်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၼွင်သေ ၵႂႃႇၽိူမ်ႉထႅမ် ဢဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ 4 တပ်ႉၵွင်၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်း ၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ။ လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်း ဢိၵ်ႇလွင်ႈ လူႉတၢႆမၢတ်ႇ ၸဵပ်းပဵၼ် ၽွင်းတိုၵ်ႉ တိတ်းတၢမ်း ထတ်းသၢင်ငဝ်းလၢႆး ယူႇဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (SSA/SSPP) ဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉ ဝၢႆးသေ ငဝ်ႈငုၼ်းသႅင်ၵႅဝ်ႉ ၸုမ်း 3၊ ၸုမ်း 7 ၶဝ် တူၵ်းလူင်း ႁဵတ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸွမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉၸုမ်း 1 ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇသုတ်း ဢမ်ႇယွမ်းၶၢမ်ႇ ႁဵတ်းပဵၼ် တပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉသေ တႅၵ်ႇၵၼ်ပဵၼ် 2 ၸုမ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတင်ႈၶိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (SSA) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2010 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉၵူႈလွၵ်းလၢႆး မိပ်ႇငႅၼ်း တႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSA/SSPP) ၶဝ် လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တီႈ မိူင်းယႆ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵေးသီး  4 ပၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း