တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် SNA ၶဝ်တိုၵ်းႁိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶျိၼ်းတုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈ ၶွမ်ႇမၼီႇဢူးပၢႆႇ (ပဵၼ်ၶွမ်ႇမၼီႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် Shanni Nationalities Army – SNA ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ (ချင်းတွင်းမြစ်) ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၶမ်းတီး တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် SNA ၶဝ်တိုၵ်းႁိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶျိၼ်းတုၼ်း (ချင်းတွင်းမြစ်)
Photo – Shanni Nationalities Army

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB  ဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 May 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12:00 မူင်း လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႇမၼီႇဢူးပၢႆႇ တၢင်ႇသႅင်ၶဵဝ် လုၵ်ႉတီႈ ၶမ်းတီးၵႂႃႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တီႈၼႂ်းႁိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးမႃးၸွမ်း လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ၊ လွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီး − လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 May 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း၊ ဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 သမ်ႉ သွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်ႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၶမ်းတီး တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင်ၼႆႉ မီးဝႆႉဝႃႈ တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပေႉၵိၼ်လူလၢႆ လႄႈ တေၵူတ်ႇထတ်း ၽဵဝ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉတေပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း၊ လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း