တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 222 ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင်  (SNA)  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမလၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလႅင် The Voice of Shan-Ni (shannivoice.com) တႅမ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ − မိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 17:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 222 ၽႄႁဵတ်း 3 ငႃးသိုၵ်းသေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် (SNA) ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶျွင်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိုင်ဝႆႉ− ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈတူၵ်းသုမ်း လႄႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတင်းသွင်ၽၢႆႇသင်၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် (SNA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း