တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 26 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵၢၼ်ႉပလူႇ

တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 26 ၵေႃႉလႄႈ တီႉလႆႈတူဝ်လိပ်း 13 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ၽူႈယိင်း 3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 April 2022 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MeKong News ဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵၢၼ်ႉပလူႇ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵေႃးလိၼ်း လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 26 ၵေႃႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ်လိပ်း 13 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ်လိပ်းၼႆႉ ပႃးၽူႈယိင်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ်လိပ်း 13 ၵေႃႉၼႆႉ တီႈသိူဝ်ႈပဵၼ်တသိၵ်ႈ ပျီႇတုၸိတ်ႉလႄႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ဝႃႈၼႆ။ ၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ၼႂ်းသၢႆသိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးဢဝ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဢဝ်ၼၢင်းယိင်း မႃးၸွမ်းၼၼ်ႉ သူၼ်းႁူၺ်းလၢတ်ႈတီႈ ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈ တေလႆႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈယၢမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဝႃႇတ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉၽၢႆႇယွၵ်ႇလႅၼ်ဝႃႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်ပိုၼ်ၽႄၼၼ်ႉပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်မၼ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ်တေႉမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းၽူင်းလႄႈ လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉသေ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၸုမ်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF သေတႃႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉ လူႉသုမ်းၼမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း