တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈၵဵပ်းၵႃႈၾႆးၾႃႉ လႄႈ တတ်းၶၢတ်ႇၾႆးၾႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႇ (Lashio Civil Defence Force) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၶွမ်ႇပၼီႇ မျႃႉတိၼ်းၵျူႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈ တဵၵ်းၵဵပ်းၵႃႈႁႅင်းၾႆးၾႃႉ လႄႈ တတ်းၶၢတ်ႇသၢႆၾႆးၾႃႉ တီႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုပ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (LCDF) ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်း LCDF ၶဝ်သေ လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ မျႃႉတိၼ်းၵျူႇလႆႈမီးလွင်ႈတဵၵ်းၵဵပ်းၵႃႈၾႆးၾႃႉ တီႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တတ်းၶၢတ်ႇပႃး သၢႆၾႆးၾႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ် တႄႇဢဝ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼၼ် လႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉတေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၸုမ်း LCDF ပွၵ်ႈလိုၼ်းသုတ်း သင်ဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ မျႃႉတိၼ်းၵျူႇ ႁူမ်ႈပႃး ႁူင်းပၼ်ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (EPC) တိုၵ်းသိုပ်ႇ တဵၵ်းၵဵပ်းငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်း LCDF (CT-UG) ၶဝ်သေ တေတုမ်ႉတွပ်ႇ လူၺ်ႈလၢႆးဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼႆသေ ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း LCDF လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇတီႈလုမ်း ၸၢႆႇငိုၼ်းၵႃႈၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉသေ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပူတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၼႆႉ ႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ လုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ (5)၊ လုမ်းႁဵတ်းမၢႆၾၢင် (လဝၵ)၊ လုမ်းပလိၵ်ႈၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉၵႃး လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇမႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း