တိုၵ်ႉပႂ်ႉတႃႇလွင်ႈပဵၼ်ထမ်း/တြႃး ၶုၵ်းထူပ်းလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း သၢႆးၶၢဝ် လႄႈ တၢတ်ႇၾႃႉႁူဝ်ႈ ၺႃးႁႅမ်တၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း