တိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇ

တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) တိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ တီႈၸႄႈဝဵင်း ပူးတီးတွင်ႇ ၊ ပုင်ႇၼႃးၵျႃၼ်း၊ မျွၵ်ႉဢူး၊ ဢၢမ်း မိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢႆႇသုၶ ၽူႈဢဝ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ AA လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ ဝၼ်းထီႉ 17 ၼၼ်ႉလႆႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸွမ်းတူၼ်းလွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵၢၼ်ႇပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇသေ တင်းသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢႆႇသုၶ လႆႈလၢတ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ဢေႇရႃႇဝတီႇဝႃႈ “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်တီႈၸွမ်းတူၼ်းလွႆး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵၢၼ်ႇပိၼ်ႇ ဢေႃႈ ၊ ႁႅင်းသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 150 ၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးလေႃႇတိုၵ်း တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမီးယူႇလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ၵူဝ်ႇမၢၼ်ႇတူဝ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈလေႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၊ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ ၊ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မွင်း တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ 9:00 မွင်းၼႆႉတႄႉ မင်ၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈယဝ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၶၢႆႇသုၶ ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇၼၼ်ႉ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉယႂ်ႇတၢႆၼမ်သေ ၽၢႆႇတပ်ႉ AA တႄႉလႆႈလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊  တီႈႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵၢၼ်ႇပိၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ၼၼ်ႇၵေႃႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇသေ လႆႈႁၼ်ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ႁေႇလီႇၵွပ်ႇတိူဝ်ႇ ၸွႆႈတိုၵ်းပႃးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းတူၵ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းၸေႃႇဢူး ၵေႃႈလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်တင်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵၢၼ်ႇပိၼ်ႇ လႄႈ လႅၼ်လိၼ်ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 July 2019 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 July 2019 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵႂုႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵၢၼ်ႇပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ဢေႃႈ ၊ တၢင်းႁိုင်မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း ၊ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈၸုမ်း AA ၶဝ်ၵႂုႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ၊ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈတူဝ်တၢႆ လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ AA ၶဝ်ယူႇ ၊ ၽၢႆႇၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းယူႇ ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်း တႅတ်ႈၼႅတ်ႈၶႃႈ” ၼႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းၸေႃႇဢူး လၢတ်ႈၵႂုႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ဢေႇရႃႇဝတီႇၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ တင်းသွင်ၽၢႆလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီး တွင်ႇၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 July 2019 ၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈဢူးယိၼ်ႇသႃႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၶျိတ်ႉၶျုး လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်ႈပႅတ်ႈ 2 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 July 2019 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈဢူးယိၼ်ႇသႃႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၶျိတ်ႉၶျႃးၸၢၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ၊ ႁိူၼ်းၼွင်ႉၸၢႆးၶႃႈ မွင်ႇဢေးၶိၼ်ႇ လႄႈ ႁိူၼ်းမွင်ႇသႃႇၺုၼ်ႉ ၶဝ်သွင်လင် ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶျိတ်ႉၶျုး ၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၾႆးၽဝ် ၊ ဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈတႄႉ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၵေႃႈ ၾႆးၵေႃႈမႆႈႁိူၼ်းလႄႈ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၶဝ်ၽဝ်ၵူၺ်း” ၼႆ တႅၼ်းၽွင်း တၢင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ဢူးဢွင်ႇတွင်းသူၺ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇဢေႇရႃႇဝတီႇၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးႁွတ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၶျိတ်ႉၶျႃးၸၢၼ်းၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇပၢႆႈသေ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵိုတ်းမႄႈထဝ်ႈဢႃႇယု 90 ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမီးပၼ်ႁႃ တၢင်းဢွၵ်းဢေႃ သွင်ၵေႃႉၵူၺ်းၼႆ ဢူးဢွင်ႇတွင်းသူၺ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းတူၵ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းၸေႃႇဢူး ဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇ ပဵၼ်ဝႆႉၸုမ်းဢၼ်ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇယူႇ လႄႈ လွင်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းလွင်ႈဢမ်ႇလီ ႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီး ၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“တွၼ်ႈတႃႇတေၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ဝႆႉၸုမ်း ဢၼ်ပွင်သၢင်ႈယူႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ် တႃႇတေႁဵတ်းလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၶႃႈ ၊ ဢၼ်ဝႃႈဢဝ်ၾႆး ၽဝ်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈမၢပ်ႇၼႄးၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ” ၼႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းၸေႃႇဢူး လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇဢေႇရႃႇဝတီႇ ၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးတင်းဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉတင်းတိုၵ်ႉၵမ်ႉထႅမ်ၸုမ်း AA ယူႇတေႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈတေသိုပ်ႇမီးယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈယဝ်ႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းၸေႃႇဢူး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 18 July ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မွင်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈလႄႈ AA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄးႀၢၼ်ႇၵျူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းဢၢမ်း။

ဢူးၶၢႆႇႀုၶ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈလႆႈႁၼ်တူၵ်းသုမ်း 20 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းၸေႃႇဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဝႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢၢမ်းၼႆႉတေႉပႆႇလႆႈႁူႉ ၶၢဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈမႄးႀၢၼ်ႇၵျူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းဢၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ၸႄႈဝဵင်းမေႇပူင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမေႇပူင်ႇ ၶဝ်လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵွင်ႈလူင်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵၢၼ်းထွင်းၵျီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမေႇပူင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် လႄႈ လႆႈပိၵ်ႉလၢၼ်ႉၵၼ်ဝႆႉ ၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵၢၼ်းထွင်းၵျီး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်းဢၢမ်း ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇမႅတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄးႀၢၼ်ႇၵျူဝ်း ၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းလွင်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 July 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆ လႆႈထုၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း တီႈၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၵၼၢၼ်းမႄး လႄႈ ၶမီးၵျိမ်းၶျွင်း ၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇၼႃးၵျုၼ်း သေ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢူၵ်ႉၽူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူးၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉ AA လႆႈမူၵ်းတိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈတူၵ်းသူမ်း 30 ပၢႆ ၼႆ ၶၢႆႇသုၶ လၢတ်ႈ။

“မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 July 2019 တီႈၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇၼႃးလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူးၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမူၵ်းတိုၵ်းသၢႆသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈဢေႃႈ ၊ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ တူၵ်းသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉၶႃႈယဝ်ႈ ၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈမီးၼမ် ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတေႉ ဢမ်ႇပႆႇလၢတ်ႈလႆႈ သဵၼ်ႈမၢႆတႅတ်ႈၼႅတ်ႈမၼ်းၶႃႈ ”  ၼႆ ၶၢႆႇသုၶ လၢတ်ႈ။

ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းတူၵ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းၸေႃႇဢူးတေႉတွပ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 July 2019 တီႈ ၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇၼႃးၵျုၼ်းလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉတီႈ ပီႇတွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပလၢတ်ႉဝ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈလႄႈ AA တင်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆ ၽူႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၶၢႆႇသူႉၶ လၢတ်ႈၼင်ႇ ၼႆယဝ်ႈ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇၶိူဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ – Irrawaddy
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း