တီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်ပၢႆ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉၶဝ်ႈ

လူမ်းလႅင်ႉလူင်တၢႆႉၾုၼ်ႇ မၢႆးတူႇလ် (Typhoon Mindulle) ထူဝ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ် လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) လူမ်းလႅင်ႉလူင်တၢႆႉၾုၼ်ႇ မၢႆးတူႇလ် (Typhoon Mindulle) ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လူမ်းထူဝ်းၽတ်ႉႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ထႅင်ႈလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 16 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၶၢႆႉပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 110,000 ၵေႃႉ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 360 Flights ၊ တႃႈလူတ်ႉၾႆးၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉပႃးယူႇယဝ်ႉ။ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း၊ ႁႅင်းၼမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင် သေလႄႈ ႁိူၼ်းယေးလၢႆလၢႆလင် လႆႈလူႉသုမ်း၊ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈလႆႈမွတ်ႇပႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ (JMA) ဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင်တၢႆႉၾုၼ်ႇ မၢႆးတူႇလ် (Typhoon Mindulle) ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်မႃး ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ၸပ်းၵၼ်တင်း ပၢင်ႇလၢႆႇ Pacific တေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 02 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) သေ ႁႅင်းတူင်ႉၼိုင်မၼ်း ၸၢင်ႈတေလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ ၵမ်းလွႆးလွႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ TNN World

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း