တီႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ​တေးသူ​လႄး ဝဵင်းတီႇ​မေႃႉသူဝ်ႇ​ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်း ​တေမႃးဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉ​လႄႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဢွၵ်ႇ​ၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ​ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ​ၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ​တေးသူ​​လႄး ပၢႆႈ​ၽေး​ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းပွၵ်ႈမႃးဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼၼ်ႉ​သေ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၵႅတ်ႇ​ၶႄၵူၼ်းမိူင်း တီႇ​မေႃႉသူဝ်ႇ​ၵေႃႈ ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈ​ၽေးဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၵူတ်ႇထတ်းလႅၼ်လိၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ယႃႇပေၼႅတ်ႈပွၵ်ႈမႃး ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 September 2021 ၽွင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ​တေးသူ​လႄး ၊ ၵျွၵ်ႉ​သႄႇၵၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတီႇ​မေႃႉသူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ​သေဢမ်ႇၵႃး ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း