တီႈၸႄႈမိူင်းၵႄႇလီႇၽူဝ်းၼီးယႃး(California) ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 October 2019 ၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇ တီႈပသီႉၽဵၵ်ႉ ပႄႇလီႇသေႉ(Pacific Palisades) ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၵႄႇလီႇၽူဝ်းၼီးယႃး (California)  ပွတ်းၸၢၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တေၸၢင်ႈမႆႈပႃး လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢႆႉပၢႆႈတီႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၶႄၾႆးၶဝ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၼမ်ႉ သေ လုၵ်ႉတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ႁူတ်းလူင်းၶႄၾႆး ၊  ၽၢႆႇတၢင်းၼင်လိၼ်ၵေႃႈ ဢဝ်လွတ်ႇၼမ်ႉသေ ႁူတ်းၶႄၾႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈ ပသီႉၽဵၵ်ႉ ပႄႇလီႇသေႉ(Pacific Palisades)  ၼႆႉ မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းမႃႇလီႇပူႇ(Malibu) လႄႈ ဝဵင်းသၼ်ႇတႃႇမူဝ်ႇၼီႇၵႃႇ(Santa Monica) သေ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် တင်း ဝဵင်းလေႃႉသ်ဢၼ်ႇၵျႃႉလိသ်ႉ(Los Angeles) 18 လၵ်း ဝႃႈၼႆ ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သွင်ဝူင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လေႃႉသ်ဢၼ်ႇၵျႃႉလီႉသ်ပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လေႃႉသ်ဢၼ်ႇၵျႃႉလိသ်ႉ(Los Angeles) ပွတ်းႁွင်ႇသေ ၶူဝ်းၶွင်လင် ႁိူၼ်းၵူၼ်း လႆႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်  မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း တႃႇလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း 23,000 ပၢႆ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ယူႇသဝ်ဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း-DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း