တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် (Shopping mall) လႄႈ လၢၼ်ႉသတူဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၸႂ်ႉထူင် ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉ

တင်ႈတႄႇဢဝ်လိူၼ် January 2020 ၼႆႉၵႂႃႇသေ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် (Shopping mall) လႄႈ လၢၼ်ႉသတူဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆးတၢင်းသဵင်ႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၸႂ်ႉထူင် ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။  ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶွင်လႄႈ လၢၼ်ႉသတူဝ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈ သဵင်လိုဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈ 43 လၢၼ်ႉၶဝ် ႁၼ်လီၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉလႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေလူင်းမိုဝ်း ႁဵတ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် (Shopping mall) လႄႈ လၢၼ်ႉသတူဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၸႂ်ႉထူင် ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉ

ပေႃးထိုင်မႃးပီႊ 2021 ၼႆ တီႈမိူင်းထႆး တေႁၢမ်ႈတၢပ်ႈလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉဢၼ်ၸႂ်ႉပွၵ်ႈလဵဝ် (တစ်ခါသုံး) မိူၼ်ၼင်ႇ ထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉ၊ ဢႅပ်ႇပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉ၊ ၵွၵ်းၼမ်ႉပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉ၊ လွတ်ႇၼမ်ႉ(အချိုရည်ပိုက်) ဢိၵ်ႇတၢင်း ၵွင်ႇၶဝ်ႈပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉပွၵ်ႈလဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တႄႇၽေႃႇၼမ်ႉ ၽေႃႇတူဝ် လွင်ႈလူတ်းယွမ်းပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ထိင်းသိမ်းသၽႃႇဝမိူင်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇတေလူတ်းယွမ်းပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉၼႆႉ လၢၼ်ႉၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ 7-Eleven, Central, HomePro, Big C ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ ၊ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၶဝ် တေဢမ်ႇပေႃးမိုတ်ႈ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးထူင် ပလၢတ်ႉ သတိၵ်ႉသႂ်ႇပၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၵူၺ်းၼႃႇၼင်ႇႁိုဝ်တေထိုင်လႆႈယိူင်းမၢႆလူင်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ် ပွင်သၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆ တေမီးၽွၼ်းလီတႄႉတႄႉၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၸႂ်ႉထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်လႄႈ လၢၼ်ႉသတူဝ်းဢၼ်လူင်မၼ်းယဝ်ႉ ၼႆၸိုင် တေၶိုၼ်းၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်း ၼမ်ႉဝၢၼ်ၼမ်ႉၸဵမ်း (အချိုရည်) လႄႈ တၢင်းႁူင်းၵၢၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ပေႃးယဝ်ႉ တေၶိုၼ်းမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁေႃႇ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၊ ၼိူဝ်ႉပႃ ဢၼ်ၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဢၼ်မီးၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁၢမ်ႇတၢပ်ႈ လွင်ႈၸႂ်ႉထူင် ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ထႅင်ႈ 2 ပီႊၼႆႉ တေမီးမၢႆမီးဢၼ်ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉဢၼ်ၸႂ်ႉပွၵ်ႈလဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ပေႃးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ဢွင်ႇမၢၼ်ႇၼႆၵေႃႈ တေလူတ်း ယွမ်းလႆႈ ၼိုင်ႈပီႊလႂ် ထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉမွၵ်ႈ 1.8 ပီႇလီႇယၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ၵၢၼ်တေလူတ်းယွမ်းလွင်ႈပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေယွၼ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၵႃႈႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ထႅင်ႈတၢင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉသေ လၢၼ်ႉၶၢႆၶွင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ မၵ်ႈမၼ်ႈဝၼ်းထီႉႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၵႂႃႇယူႇ ၊ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ လၢၼ်ႉၶၢႆၶွင် Tesco lotus မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝၼ်းထီႉ 4 ၼႆ တေဢမ်ႇသႂ်ႇပၼ်ထူင် ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ​
ၶေႃႈမုၼ်း – Bangkok post
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း