တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမလႄႈ ယႃႈဢၢႆႉသ်တင်းၼမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းမီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမလႄႈ ယႃႈဢၢႆႉသ်တင်းၼမ်။

ၸွမ်းၼင်ႇ Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 February 2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 February 2023 ယၢမ်း 15:30 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈ မဝ်းၵမ်မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃႇသၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း။

ဝၢႆးသေၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်လူတ်ႉၵႃး 4 လမ်း ၼႂ်းမၼ်းတၢင်ႇဝႆႉ ယႃႈမ 14 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉလႄႈ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းသမ်ႉထူပ်းႁၼ်ထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈသီၶဵဝ် 60 ထူင် သႂ်ႇယႃႈမဝႆႉၼႂ်းမၼ်း 12 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ 25 ထူင် ဢၼ်သႂ်ႇယႃႈဢၢႆႉသ်ဝႆႉမၼ်း ႁူမ်ႈၼမ်ႉၼၵ်း 500 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ယင်း တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးသၢၼ် caffeine ဢၼ်ပဵၼ်သၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈၼမ်ႉ ၼၵ်း တင်းမူတ်း 5,000 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇလႄႈ ႁူဝ်ၸိူဝ်ႉသႂ်ႇသီဢႃႇႁႃႇရထႅင်ႈ တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယင်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းပႂ်ႉ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်တေ သိုပ်ႇ ၸႅတ်ႈထၢမ် တွၼ်ႈတႃႇသွၵ်ႈႁႃ ၸဝ်ႈၶွင်ယႃႈမဝ်းၵမ်တူဝ်တေႉမၼ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မီးၵၢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ  ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇလၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးလႄႈ  သၢၼ် caffeine ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇပၼ်တီႈ ႁူင်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း