တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ် 2.4 ပီႇလီႇယၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ဢူး လႄႈ ဢမရႃႉပူႇရႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18-19 November 2021 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ လႄႈ ယႃႈမႃႉ  ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 2.4 ပီႇလီႇယၼ်ႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ဢူး လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းဢမရႃႉပူႇရႃႉ တိူင်းမၢၼ်းတလေး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈၶၢဝ်ႇတီႈတႃႈႁိူဝ်းသူၺ်ႇၵႅတ်ႉယႅတ်ႈ ဝဵင်းဢမရႃႉပူႇရႃႉ တိူင်းမၢၼ်းတလေး ဝႃႈ မီးၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၼႆလႄႈ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထၢတ်း တႄးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ (ႁိုဝ်) တႄးၵူဝ်ႇ ဢႃႇယု 25 ပီႊ ႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းႁူၵ်းလေႃႉမႃး ဢၼ် ဢွင်ႇမဵဝ်းတၢၼ်ႉ (ႁိုဝ်) ၼိၼ်းဝေႇ ဢႃႇယု 41 ပီႊ ၶီႇမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထၢတ်းႁၼ် ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇၼမ်ႉၼၵ်း 33 Kg ဢၼ်သႂ်ႇမႃး ၼႂ်းၵွၵ်းသပျႃႇ 3,300 ၵွၵ်း လႄႈ ယႃႈမႃႉ  2.58 သဵၼ်မဵတ်ႉ ဢၼ်သွၼ်ႈမႃးၼႂ်းထၢင်ၼမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1.2 ပီႇလီႇယၼ်ႇ  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႅတ်ႈထၢမ်တီႈ တႄးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ (ႁိုဝ်) တႄးၵူဝ်ႇ ထႅင်ႈလႄႈ မၼ်းၸၢႆးလႆႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၽူႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်း ၸေႃႇတိၼ်းဢွင်ႇ (ႁိုဝ်) ထေႃႇၵျီး ဢႃႇယု 35 ပီႊ  လႄႈ ယႄးၸေႃႇၼွင်ႇ  (ႁိုဝ်) ပိဝ်းပိဝ်း  (ႁိုဝ်) ငႃႇပိဝ်း ဢႃႇယု 29 ပီႊ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈမျွၵ်ႉတၢၼ်ႇငႃႇ ဝဵင်းမတ်ႉတယႃႇ လႄႈ ၸေႃးမူၺ်း (ႁိုဝ်) ထုၼ်းထုၼ်းဝိၼ်း (ႁိုဝ်) မူၺ်းၼီႇ တီႈယူႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႇတႃႇတွင်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ပွၵ်ႉမၢႆ-2 ဝဵင်းမတ်ႉတယႃႇ ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ထႅင်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ  1,000,000 (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 November 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်ၶဝ် လႆႈၶၢဝ်ႇသေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၵႃး 22 လေႃႉ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမူဝ်းၵျူဝ်းပိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ဢူး၊တိူင်းမၢၼ်းတလေး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးယဝ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉၵႃးလၢႆလၢႆၵူၺ်းသေ ထူပ်းႁၼ်ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 46 Kg ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၵွၵ်းသပ်ႈပျႃႇ 46,000 ၵွၵ်း လႄႈ ယႃႈမႃႉ  20,000 မဵတ်ႉသေ တူၵ်းမၢၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1.9 ပီႇလီႇယၼ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်သိမ်းလႆႈတင်းမူတ်းၼႆႉ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 79 Kg ၊ ယႃႈမႃႉ 278,000 မဵတ်ႉ သေ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2.4 ပီႇလီႇယၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇတၢင်း တိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 November 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 16:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈၶၢဝ်ႇသေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၵႃး ပူဝ်ႇပူဝ်ႇထေး ဢႃႇယု 36 ပီႊ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃၵႃး  FUSO 12 လေႃႉ  ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈၽၢႆႇၼႃႈတႃႈလူတ်ႉၸွႆႇတေႃႇ ဝဵင်းဢမရႃႉပူႇရႃႉ ၼၼ်ႉ ၵူတ်းထတ်းႁၼ်ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼမ်ႉၼၵ်း 22.57 Kg ဢၼ်သႂ်ႇမႃးၼႂ်းၵွၵ်းသပ်ႈပျႃႇ 2,257 ၵွၵ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5,600 သႅၼ် ဝႃႈၼႆ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တေတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇတၢင်းမၢၼ်းတလေး ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း CCDAC MYANMAR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – “ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း လူၺ်ႈမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉသေ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇထႅင်ႈၽူႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်” ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း