တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈ Ketamine ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼမ်ႉၼၵ်း11.5 တၢၼ်ႇ

ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈ ၶႄးတမိၼ်ႇ (Ketamine) ဢၼ်ၼမ်သုတ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၼမ်ႉၼၵ်း 11.5 တၢၼ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 28,750 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းႁူင်းၵဵပ်းၶွင် (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ပၵူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၶျုႇၶျိူင်းသဝ်း ၸိုင်ႈထႆးသေ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ထူင်ၸၢၼ်ႈ (ထူင်းၶဝ်ႈသၢၼ်) တင်းၼမ် 457 ထူင် တမ်းၶပ်ႉယႆၵၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈၼႂ်းထူင်ၸၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယႃႈၶႄးတမိၼ်ႇ (Ketamine) တင်းမူတ်း ၼမ်ႉၼၵ်း 11,500 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 28,750 ဝၢတ်ႇ (ငိုၼ်းထႆး)၊ ၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၶႄးတမိၼ်ႇ ဢၼ်ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ယႃႈၶႄးတမိၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် သႅၼ်းထီႉ (2) မီးပႃးသၢၼ်ၶေးမီး ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဵတ်း ယႃႈယႃၵေႃႈလႆႈ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလႆႈ သမ်ႉၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းငၢႆႈ လႄႈ သင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ် တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇၵူၼ်းႁဝ်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်ႈၵမ်တင်းၼမ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၶႄးတမိၼ်ႇ (Ketamine) ၼမ်ႉၼၵ်း 300 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းထႆး တေႃႉတၢင်ႇလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉ လႄႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းထႆး ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈ တေႃႇပေႃးထူပ်းႁၼ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇဝႃႈ ယႃႈၶေးတမိၼ်ႇ လုၵ်ႉတီႈႁူင်းၵဵပ်းၶွင် (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) ၼႆႉသေ သူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ တင်းမူတ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈတၢင်း သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈမႃး ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းၵဵပ်းၶွင်ၼႆႉလႄႈ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း