တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ ၵႃႈၶၼ် 1,750 သႅၼ်ပျႃး တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ 350,000 မဵတ်ႉ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,750 သႅၼ်ပျႃး တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်မၢၼ်ႈ CCDAC Myanmar ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇသေ ၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ယႂႃႇငၢၼ်ႇ-ႁၢၼ်ႇမိၼ်ႉမူဝ် ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇလႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ 350,000 မဵတ်ႉ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,750 သႅၼ်ပျႃး၊ လူတ်ႉၵႃး (HYUNDAI STAREX) 1 လမ်း၊ ၾူၼ်း 1 လုၵ်ႈ၊ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵျေႃႇလိၼ်းထုၼ်း ဢႃႇယု 46 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း မီးၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇထႅင်ႈ ၽူႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈ ၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ လွင်ႈမၢႆမီႈႁူမ်ႇငမ်း ယူပ်ႈယွမ်းမႃး သေ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ပေႃးတေဢွင်ႇမၢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း