တုမ်ႇလူမ်းမႆႈ ၼႂ်းသူပ်း

လူမ်းမႆႈ ၼႆၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေယၢမ်ႈပဵၼ်ၵၼ်ယူႇ ဢမ်ႇဝႃႈမိူဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈႁိုဝ် ယူႇလၢႆလၢႆၵူၺ်းႁိုဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇယၢပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်လႄႈၸဵပ်းယူႇတႃႇသေႇ ယုမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တေႁပ်ႉႁူႉထိုင် လွင်ႈၸဵပ်းသႅပ်ႇမၼ်းယူႇၵူၺ်း မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ယင်းတေၵႆႉၵႆႉပဵၼ်လူးၵွၼ်ႇ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လူမ်းမႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင်ၼႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေႁူႉၵၼ်လီ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေပႆႁူႉၵေႃႈမီး ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးပိုၼ်ၽႄႈၼႄၵႂႃႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တုမ်ႇလူမ်းမႆႈၼႂ်းသူပ်း ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉ ယႂ်းမၢင်မၢင်ဢၼ်မီးၼႂ်းသူပ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသေယဝ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈတေၸၢင်ႈပဵၼ်ႁွႆးၸဵပ်းဢၼ်လိုၵ်ႉႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတုမ်ႇလွၵ်ႈလႅင်ဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းသူပ်း ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ် ၸွမ်းပိၵ်ႇသူပ်း၊ ၸွမ်းႁိူၵ်ႇ၊ ၸွမ်းလိၼ်ႉ တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၵေႃႈ တေမီးယူႇမိူၼ်ၼင်ႇ

 • ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ သင်ပဵၼ်ၽူႈယိင်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈမီးႁူဝ်လိူၼ် ႁေႃႇမူၼ်းၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ။
 • မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼမ်။
 • ၵိၼ်ၼမ်ႉဢေႇ။
 • ၼွၼ်းဢမ်ႇဢိမ်ႇ။
 • မီးႁွႆးလွၵ်ႈ ယွၼ်ႉသႂ်ႇၶဵဝ်ႈပွမ်ဢၼ်လူမ်ၼႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတင်းၶဵဝ်ႈ။

လွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃတုမ်ႇလူမ်းမႆႈ

 1. ဢဝ်ၼမ်ႉၵိူဝ်မႃးပုၼ်ႈပၢၵ်ႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဝၢႆးၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉ။
 2. ငိူင်ႉဝႄႈ ၼမ်ႉယႃႈပုၼ်ႈပၢၵ်ႇ ဢၼ်လေႃး Alcohol ယွၼ်ႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူမ်းမႆႈၼၼ်ႉ ၶူမ်းမႃးသေ တုမ်ႇမၼ်းတေၶဵင်ႈမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ။
 3. ၸႂ်ႉမႆႉသီၶဵဝ်ႈဢၼ်ဢူၼ်ႈလႄႈ သီၶဵဝ်ႈပၼ် ဝၼ်း 2 ပွၵ်ႈ ဝၢႆးသေၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉ။
 4. သင်မီးလူမ်းမႆႈဢၼ်တုမ်ႇယႂ်ႇ လႄႈ ဢၼ်လိုၵ်ႉပေႃးဝႃႈၼႆ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဵပ်းႁႅင်းႁႅင်းလႄႈ ဢဝ်ၽႃႈဢၼ်မူတ်းသႂ်ၼၼ်ႉသႂ်ႇပၢႆၼိဝ်ႉ ၸဵတ်ႉၸွမ်းႁိူၵ်ႇ ၸွမ်းၶဵဝ်ႇႁဝ်း တႅၼ်းတၢင်မႆႉသီၶဵဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵေႃႈလႆႈ။
 5. ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဢူၼ်ႈလႄႈၵဵဝ်ႉငၢႆႈယဝ်ႉယွႆႈငၢႆႈ။
 6. ငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၶူဝ်ႈဢၼ်ၽဵတ်းႁႅင်း၊ ၸဵမ်းႁႅင်း၊ သူမ်ႈႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 7. ငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၵတ်းႁႅင်းလႄႈ မႆႈႁႅင်း။
 8. ယိူၼ်ႉဝႆႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းသူပ်းၼၼ်ႉၶူမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လဝ်ႈ၊ လႅၼ်းယႃႈ ၸႃႉၵႂႃႇ။
 9. ၵိၼ်ၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်မီးပႃးယႂ်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတွင်ႉပိၵ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းဢမ်ႇလႆႈၼမ်ၼၼ်ႉ။
 • ၼွၼ်းပၼ်ဢိမ်ႇဢိမ်ႇ ဢေႇသုတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၸူဝ်ႈမူင်း။
 • ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းယူႇတႃႇသေႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 30 မိၼိတ်ႉ တေႃႇ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈလႂ် 3−4 ဝၼ်း။
 • ၵိၼ်ၼမ်ႉႁႂ်ႈပဵင်းပေႃး။
 • ၶတ်းၸႂ်လူတ်းယွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ် လူၺ်ႈၵၢၼ်ႁႃသေလွင်ႈလွင်ႈႁဵတ်း။
 • သင်ဝႃႈႁဵတ်းၵူႈလၢႆးယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇပႆႇၶႅၼ်းၼႆ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇႁႃမေႃယႃ တႃးယႃ ႁႂ်ႈပေႃးၸဵဝ်းၶႅၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိူဝ်ၵေႃႈလီ ယင်းဢမ်ႇမီးလၢႆးငၢၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ယိုၼ်ယၼ်လႆႈဝႃႈ ဢၼ်ၵိၼ်ယႃႈယႃၶူမ်ၼၼ်ႉ တေၸွႆႈယူတ်းယႃလူမ်းမႆႈလႆႈ ႁွႆးၸဵပ်းတီႈၼႂ်းသူပ်းၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃ ၽယွင်းၸိူဝ်းၼႆႉတႃး တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသူပ်းႁႅင်ႈမႃးထႅင်ႈလႄႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁွႆးၸဵပ်း တႅၵ်ႇယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ−www.sanook.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း