တူင်ႇဝူင်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈသုင် ၶမ်ဢုင်ဢမ်ႇပူၼ်ႉလွၵ်း သင်တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းဢၵျၢင်ႉယွၵ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ

ပိူၼ်ႈဝႃႈ ငႃးမဵတ်ႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မၼ်း ၾၼ်းမဵၼ်ႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သူင် ႁိူၼ်းလင်လဵဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈဝႃႈမႅၼ်ႈ တႃႇတေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဝဵင်း ပဵၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမႃးလႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် တေလႆႈမီးၵူၼ်းၸုတုမ်ၵၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁွင်ႉဝႃႈတူင်ႇဝူင်း  ၊ မီးတူင်ႇဝူင်းယဝ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈၽဝ ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်လႆႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၶိုၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပွင်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃး  ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် တူင်ႇဝူင်းဢၼ်ႁဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉယူႇၼႆႉသမ်ႉ ႁဝ်းၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်ယူႇၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပႆႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ၸိုင်ယင်းတိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ မၢင်တီႈယင်းႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵွပ်ႈသင်ၼႆ ႁဝ်းထတ်းသၢင်တူၺ်းၶိုၼ်းၵွၼ်ႇ ဝၢႆးထတ်းသၢင်တူၺ်းလၢႆလၢႆၽၢႆႇယဝ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းႁဝ်း မီးၵူၼ်းၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉၼမ်ၼႆယူႇ-

 1. ၵူၼ်းမေႃၵူၼ်းႁူႉလိူင်ႇ လႄႈ သြႃႇၼမ်

မိူၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ဢၢႆႈၸႂ်ႉၸီႇ ဢီႇဝႃႈႁုင် သၢမ်ပုမ်လူင်ဝႃႈတူမ်ႈ ၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမေႃ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇယွမ်းယူႇတႂ်ႈ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၽႂ်သေ ဢဝ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးယၢမ်ႈႁၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းၵေႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႅၼ်ႇယဝ်ႉ ၶႅၼ်ႇယဝ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉ ၼႆၵၼ် ။ သင်မီးၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇပႃႈတႂ်ႈမၼ်းသမ်ႉ ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းၼၢႆးၵၢင်ႉ ၶိင်းၵၢင်ႉၽိုတ်းမၼ်းၼမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈယင်းပႆႇယဝ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉမႃးၸႂ်ႉႁဵတ်းထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉၼေႈ။

ၵူၼ်းသၢင်ႇႁူႉသၢင်ႇမေႃၼႆႉ မိူၼ်ၵူၼ်းပဵတ်း ၵူၼ်းပဵတ်းၼၼ်ႉမီးၽွၼ်းလီ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈၵူႈတီႈသေတႃႉ မၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ၵူၺ်းသမ်ႉ ၶႂ်ႈၽိုတ်ႉႁဵတ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈ ၵၢၼ်ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ မၼ်းသၢင်ႇႁူႉ သၢင်ႇမေႃ ႁဵတ်းတေႉတေႉသမ်ႉဢမ်ႇပဵၼ် ႁဵတ်း 10 ပွၵ်ႈ ၽိတ်း 7 ပွၵ်ႈ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈ ထိုင်တၢင်း ပိူၼ်ႈလႆႈမႄးႁဵတ်းၸွမ်း ၵဵပ်းၸွမ်းႁွႆးမၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ သုမ်းၶၢဝ်း ယၢမ်း သုမ်းငိုၼ်း သုမ်းၵၢၼ်ၵူၺ်း ။

 1. ၵူၼ်းဢမ်ႇမေႃဢဝ်ပိူၼ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၶတ်းပိူၼ်ႈၵူႈလွင်ႈ

ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉႁဵတ်းဢမ်ႇႁဵတ်း၊ ၸႂ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇမေႃ ၊ၸႂ်ႉၸွမ်းလင်ၵေႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ ႁဵတ်းၵူၼ်းၽႃၶၢင်ႈပိူၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပိူၼ်ႈပၼ်ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ တမ်ႇၶိုၼ်ႇတမ်ႇၶၼ်း၊ လႅပ်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းလူင်သေ သၢၼ်ၶတ်းပိူၼ်ႈဝႆႉ။

 1. ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်း လႄႈ ထဵင်ၸႃး ၵႄႈတူဝ်ၶႅၼ်ႇ

ၵူၼ်းၸိူင်ႉၼႆမီးၵူႈတီႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽိတ်းဢမ်ႇၽိတ်းတႄႉဢမ်ႇႁူႉ ၵူၺ်းလူဝ်ႇလႆႈထဵင်ပိူၼ်ႈ ဝႆႉၵွၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽိတ်းမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းတၢင်းၽိတ်း ယွၼ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းၽိတ်းမႃးပွၵ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမူၼ်ႉမႄး ႁႂ်ႈလီမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵုမ်ႇၵႄႈတူဝ်ဝႄႈႁူဝ်ပႅတ်ႈတၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႅတ်ႈ၊  မၢင်ၵေႃႉ ယင်းမေႃဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပူဝ်ႉသႂ်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

 1. ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇတိူင်ႇပၢင်ႇ ဢမ်ႇထွမ်ႇတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၽႂ်သေ လၢမ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ

ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ပေႃးပိူၼ်ႈဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ် ပေႃးဢမ်ႇလႆႈတိူင်ႇပၢင်ႇပိူၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ၼႆတႄႉ ပွင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇပိူၼ်ႈလၢႆ ၼႆႉဢမ်ႇလီ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈဢမ်ႇမေႃတိူင်ႇပၢင်ႇၵူၼ်းႁူမ်ႈၵၢၼ် ၵူၼ်လူင်၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၊ဢူၺ်းၵေႃႉ သမ်ႉဢဝ်ဢတ်ႉတ ၼမ်းၼႃႈသေ ဝူၼ်ႉဝႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈယဝ်ႉ လၢႆးႁဵတ်းၼၼ်ႉမႅၼ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်လီလီ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်း လွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢမ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၽႂ်သေ လႃႈလီႈလၢမ်းလိမ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ သင်ၽိတ်းပိူင်ၵႂႃႇၸိုင်ႈၽွၼ်းယွၼ်ႈမၼ်းတိူဝ်ႉၵႂၢင်ႈ။

 1. မီးၸႂ်ၼိင်ႈၵၼ် ၊ၶီႈၵေႉၵၼ်

ပေႃးပဵၼ်လွင်ႈလီ လွင်ႈပဵၼ်ႁိမ်ၵၼ်ႁဵတ်း ႁိမ်ၵၼ်ဢဝ် ပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ် ၵၢၼ်ယၢပ်ႇၸိုင် သမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း ၵဝ်ဢီးပၼ်မႂ်း မႂ်းဢီးပၼ်ၵဝ် သင်ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈပိူင်သေ ႁပ်ႉႁဵတ်းၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇၶေႃး ဢမ်ႇႁဵတ်လီလီ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ႁဵတ်းပူၼ်ႉဝူတ်ႈၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်တေထိူင်း ၊ ၵၢၼ်တေယုပ်ႈယွမ်း ၊ လႄႈ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈလီလႆႈပဵၼ်သမ်ႉ မေႃၶီႈၵေႉႁေႈတႃသေၸွမ်းသေႉၼေး ၶႃႉၸိုဝ်ႈၵၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းႁဝ်းၼမ်ၼႃႇလႄႈ တူင်ႇဝူင်းႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ ယဝ်ႉလႃႇ။

 1. ၵူၼ်းဢၼ်မီးပၢႆးဝူၼ်ႉၼမ်ႉတဵမ်ၵွၵ်း ဢမ်ႇပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ

ငိုၼ်းၶမ်းမီးၵူႈပၢႆမႆႉ ၊ တၢင်းႁူႉမီးၵူႈၸွၵ်ႉယွမ်ႇ သွၼ်ႇႁႂ်ႈမေႃသွၼ်ႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႆသမ်ႉ ႁူႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ မေႃၵေႃႈဢမ်ႇမေႃ သမ်ႉပၢႆၶၢၼ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၼေ ပိူၼ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉထွမ်ႇ ယူႇၼႃၶိုၼ်တိုၼ် ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၼိူဝ်ႉတိူဝ်ႉၼင် ဢမ်ႇပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၊ ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈဢမ်ႇထၢမ် ၊ ပႂ်ႉထွမ်ႇၶေႃႈသင်ႇပိူၼ်ႈမဵဝ်းလဵဝ် ၊ မိူၼ်ၼႆ တႃႇတူဝ်မၼ်းယင်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ ယႃႇၸႂ်ယႂ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းၸွႆႈပူၵ်းပွင် ၼႂ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်ႁဝ်းလႃႈ။

 1. ဢမ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းလႆႈ သမ်ႉမေႃသႄႉၼႄး/ ႁႃတၢင်းၽိတ်းပိူၼ်ႈ

ၶႂ်ႈငၢႆးၵၼ်တင်းၶေႃႈ 2 ယွၼ်ႉၵၢၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈႁႂ်ႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ႁဵတ်း သမ်ႉဢမ်ႇႁတ်း ဢမ်ႇမေႃႁဵတ်း/ ႁဵတ်းၽိတ်း ႁဵတ်းၽူၼ် ပေႃးပိူၼ်ႈႁဵတ်း သမ်ႉၵုမ်ႇပႂ်ႉ ႁႃတၢင်းၽိတ်းပိူၼ်ႈ ။ မၢင်ပွၵ်ႈတၢင်းၽိတ်းပိူၼ်ႈမီးတၢၼ်ႇၶီႈၼဵပ်ႉမိုဝ်း ယင်းၵႂႃႇၶွၵ်းၶွၵ်း ၶႄႇၶႄႇ မႃးသမ်ႉမႃးလၢတ်ႈသေ ပႂ်ႉသႄႉၼႄးပိူၼ်ႈ ယူႇႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ ၽႂ်သမ်ႉတေၶႂ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ၸိူဝ်းလႅၼ်ႇ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်တႄႉတႄႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်လပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉပိူၼ်ႈပႅတ်ႈသေ ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇႁင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ မိူဝ်ႈၼင်ႇၼၼ် တူင်ႇဝူင်းႁဝ်း တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉ ။

 1. ဢမ်ႇမေႃဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ် ၵုမ်ႇထဵင်ၵၼ်သေ ႁဵတ်းၶိတ်ႈၵၼ်

သင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်း မေႃၽွမ်ႉၵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇမူတ်ႉသေ ၵေႃႉမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႈဢွၼ်ႁူဝ်  ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၵေႃႈမေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ထွမ်ႇၵႂၢမ်းသြႃႇ မိူဝ်ႈၵၢၼ်ႁဝ်း တူင်ႇဝူင်းႁဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသူၼ်ႁဝ်း မီးပၼ်ႁႃသင်မႃးၵေႃႈ သြႃႇလုၵ်ႈၼွင်ႉမေႃဢုပ်ႇဢူဝ်း တိူင်ႇပၢင်ႇၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ၊ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ  ပီႈႁၢမ်ငဝ်ႈ ၼွင်ႈႁၢမ်ပၢႆၸိုင် တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵျႃႉ ။ ၵူၺ်းပေႃးဝႃႈ သြႃႇဝႃႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉသမ်ႉ ႁဵတ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ် ဢမ်ႇႁပ်ႉထွမ်ႇၵၼ်ၸိုင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ် သမ်ႉၵုမ်ႇထဵင်ၵၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႉပၢႆးဝူၼ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်၊ ၵေႃႉပဵၼ်သြႃႇ ပႃးၸႂ်တေႃးသ မေႃႁ တႅပ်းတတ်း ဢမ်ႇထတ်းသၢင်လီလီ ၊ ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ၵေႃႈ ႁဵတ်းၶိတ်ႈႁဵတ်းပၢႆႇ ဢမ်ႇမေႃၼပ်ႉသၢင်ႈ ဢမ်ႇမေႃၼပ်ႉယမ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်/ ဢူၺ်းၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်းထတ်းႁၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၶိုၼ်းလူးပေႃးမီးၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ။

 1. ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇလီလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉဢမ်ႇလီ

ၵမ်ႈၼမ် ၽႂ်မီးငိုၼ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽႂ်မီးၶဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ် ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼမ်လိူၵ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၼၼ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁႅင်းဢေႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃၸွမ်းမႃးၽၢႆႇလင် ၵွပ်ႈၼၼ် ဢမ်ႇထတ်းႁႃၵူၼ်းလီလီ ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၸႂ်တြႃး ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈသေ ယုၵ်ႉႁဵတ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼႂ်း ပွၵ်ႉၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ သင်သြႃႇဢမ်ႇလီ သိၼ်ႁႃႈဢမ်ႇၵမ် ပၵ်းပိူင်ဢမ်ႇၸွမ်း ၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇဢမ်ႇတြႃးသေ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းပေႃးၼႆ လွင်ႈၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်း လွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ လွင်ႈၵွတ်းၽၢၼ် ၵၢၼ်ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵၼ် တိုၼ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး ဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉဢမ်ႇလီသမ်ႉ တေၸွမ်း ယႃႉၸိုဝ်ႈၶၢႆသဵင် သြႃႇ၊ သြႃႇဢွၼ်လီ လုၵ်ႈၼွင်ႉသမ်ႉၸွမ်းၵဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်းတူင်ႇဝူင်း ႁဝ်းတူၵ်းတႅမ်ႇၶိုၼ်းၵူၺ်း။

 1. ဢမ်ႇတူင်ႉတိုၼ်ႇတႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း

မီးၵၢၼ် မီးလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်သူၼ်ၶေႃး ဢမ်ႇတူင်ႉတိုၼ်ႇလႅတ်ႈသႅဝ်းတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းယူႇၵေႃႈ ၵွတ်ႇၵႆႇတူၺ်းပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆ။ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်မေႃၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈ ၊ ႁၼ်ယူႇဝႃႈလူဝ်ႇမႄး လူဝ်ႇပွင်ၵေႃႈသမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၵဝ် ၵဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်း ။

 1.   ၶၢတ်ႇသမႃႇထိ  ဢမ်ႇမီးပဝ်ႉမၢႆ

ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတင်ႈသမႃႇထိၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းဝႆႉ ပေႃးႁၼ်လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး ပေႃႇမႃး  ၸႂ်ဝၢင်ႇဝိူဝ်ႈၸွမ်း။ ဢမ်ႇမီးၵတိ လၢတ်ႈယဝ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ။

 1. မိုင်ႉလူၺ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇလီ 6 ပိူင်

လွင်ႈဢမ်ႇလီၼၼ်ႉ ႁဵတ်းငၢႆႈ တိုတ်းယၢပ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ 1. ၵၢၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈ ၵူႈပိူင်လႄႈသူင်လဵၼ်ႈၼၢင်းယိင်း / ၵူၼ်းၸၢႆး 2. ၵျိူၵ်ႈလေႇၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း လႄႈသူင်ပွႆးလၢမ်း ။ 3. ၵျိူၵ်ႈတေႃႇလွင်း 4. လဵၼ်ႈၵေႃႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၸွမ်းၵူၼ်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၊ 5 ၶီႈၶၢၼ်ႉပႂ်ႉၵိၼ်ၵၢမ်ႇ 6လၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လႄႈ ယွၵ်ႇၵဝ်းပႅတ်ႉလႅၼ်ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈလုသုမ်း  ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းယၢမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလုသုမ်းၶူဝ်းၶွင် ၊ ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ လွင်ႈၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်၊ ၸပ်းတိတ်းတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်း၊ ၸိုဝ်ႈသဵင်လု၊ တၢင်းႁုလူတ်းယွမ်း၊ ဢမ်ႇမေႃႁၵ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းပေႃႈမႄႈလႄႈၼႃႈႁိူၼ်း၊ လၢတ်ႈသင် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇ ၊ ပိူၼ်ႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉလူမဝ်၊ ၸၢင်ႈမေႃယွၵ်ႇလႅၼ်ၵဝ်းပိူၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်သၢႆၸႂ်ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၶႃႈ ထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေမူၼ်ႉမႄးၵႂႃႇတႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ယႃႇပေပႂ်ႉၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ယွၼ်ႉ ၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ််ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႄႈၶႆဢမ်ႇလႆႈ ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တေလႆႈၵွင်ႉသၢၼ်ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်တီႈပဵၼ်တၢင်း ၵမ်းလွႆးလွႆး ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႄႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢၼ် ယူႇမႃးႁိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၼၼ်ႉၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၽွမ်ႉ တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈၵမ်းလဵဝ်  ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပေႃးဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းယင်းတိုၵ်ႉမီး ၵူၼ်းဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ ၼင်ႇလၢတ်ႈမႃး 12 ၶေႃႈ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉၸိုင် တူင်ႇဝူင်းတိုၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ ယင်းတိုၵ်ႉတေၶမ်ဢုင် လွၵ်းတိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ သေပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈ Mao Haur Ling (JN)

ဢိင် –

https://th.jobsdb.com/th/career-advice/article/13-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82

Facebook – Ashin Vimala

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း