တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး  ပွၵ်ႈၵမ်း 26  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸုမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 26 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 26 ၼႆႉ လႆႈတႄႇၸတ်းႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 April 2022 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼၼ်ႉသေ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈ တႆးၵူႈၵေႃႉ တႆးၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉမေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ လုၵ်ႈလၢၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ပေႃးတေႁူႉၸၵ်း တီႈတႅမ်ႇတီႈသုင် လၵ်းလႅမ်သႅမ်းၵႃႈ ၼႂ်းၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၸဝ်ႈ၊ ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉပွင်ႇ ပိုၼ်းတႆး မီးၸႂ်ႁၵ်ႉၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီႊၼႆႉ မီးပၢင်သွၼ် 76 ပၢင်၊ ၶူးသွၼ် မေႃသွၼ်မီး 167 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးယိင်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇ မီး 2,767 ၵေႃႉ၊ လႆႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီးယူႇ 1,417 ၵေႃႉ  ဝႃႈၼႆ။

တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး  ပွၵ်ႈၵမ်း 26  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တူၼ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈပီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၵူဝ်သိုၵ်းလေႃးလႄးသေ ပၢႆႈၼမ် ပၢင်သွၼ်ဢမ်ႇမီးၼမ် ပဵင်းၵူႈပီႊ ပၢင်သွၼ်ၵေႃႈယွမ်း ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၵေႃႈယွမ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈယွမ်းၼမ် တေႉတေႉ။ ပၢင်သွၼ်တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ယၢမ်ႈမီး 100 ပၢႆ ၊ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ယၢမ်ႈမီး 400 ပၢႆ လႄႈ လုၵ်းႁဵၼ်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးထိုင် 6,000−7,000 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ပၢင်ၼႆႉလႆႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉၵေႃႈ ၼႂ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးပီႊၼႆႉ မီးၸၢႆးဢုမ်ႈငိုၼ်း ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 8 ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈမႄႈ လုင်းၵၼ်ႇၼ+ပႃႈဢူး ယူႇဝၢၼ်ႈလုၵ်း ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ဢင်ႇၵႃႇလၵ်ႉၶၼႃႇဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ တၢင်းၶတ်းၸႂ်လႄႈ လႆႈၸႂ်ႉတိၼ်ဢွၼ်ႇမၼ်းၸၢႆးတႅမ်ႈ သွၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလိၵ်ႈတႆး ယဝ်ႉသေ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈသူးထီႉ 4 ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီႊ 2021-2022 ၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉယွၼ်ႈပႃးတင်း  ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း