တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP  ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇ ၼႂ်းတွၼ်ႈဢေးသျႃးၼႆႉ မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 21 ထိုင် 28 August 2021 ၼႆႉ သုၼ်းၵေႃႇသႅၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇ ၼႂ်းတွၼ်ႈဢေးသျႃး မႃးလႄႇႁွတ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇသေၵေႃႈ ပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေလႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ မႄးလီၶိုၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ယင်းလၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ သုၼ်းၵေႃႇသႅၼ်ႉ မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပွင်ႇလႅင်း လႄႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသေ ၽွင်းမႃးယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၵေႃႈ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈလႆႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၽူႈၵိုဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်း ၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝၢႆးလင် သုၼ်းၵေႃႇသႅၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇႁၼ်လၢတ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈ သုၼ်းၵေႃႇသႅၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇ ၼႂ်းတွၼ်ႈဢေးသျႃး မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွင်း ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးလွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇဝႆႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈပႃး တူင်ႇဝူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ပၼ်ႁႅင်းဢီးတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႂ်ႉႁိူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃးသမ်ႉ ၸွမ်းသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶတ်းၸႂ်ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း