တူဝ်တႅၼ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပႆႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ၸတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 September 2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Foreign Policy သေဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တူဝ်တႅၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း (76) ၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တေႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ လွင်ႈၼႆႉၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ လႄႈ မိူင်းၼႂ်းဢေးသျႃး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢိၵ်ႇ ရၢတ်ႉသျႃးၵေႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၵႂႃႇၸွမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈလႆႈၸႂ်လွင်ႈၼႆႉသေ ဢမ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၶတ်းၸႂ် တႃႇလႆႈ တီႈယူႇတူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းတေထုၵ်ႇၵိုတ်းယင်ႉ ဝႆႉၵူႈလွင်ႈယူႇသေ ၽၢႆႇတၢင်း ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်လႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်သေလွင်ႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇတေလိူၵ်ႈၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵူႈပီႊပီႊၼၼ်ႉ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း (November 2021) ၼႆႉသေ ဢွၼ်ၼႃႈပႆႇထိုင် ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ယူးရူပ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်မိူင်းဢၼ်ၶႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သူၼ်းတုမ်ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆသေ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ႁႂ်ႈမိူၼ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၼႆ လႆႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၼ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ သင်မီးၶေႃႈတွပ်ႇထဵင်ၵၼ်တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ တႃႇတေလိူၵ်ႈတူဝ်တႅၼ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေဝႆႉတူဝ်တႅၼ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ တေႃႇပေႃးထိုင် ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တေမၵ်းမၼ်ႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တေႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 ၼႆႉသေ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈ တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႇမတီႇၵူတ်ႇထတ်း ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇသေ ၼႂ်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ 9 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပဵၼ်မိူင်း သဝိတ်ႇတဵၼ်ႇ လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း မိူင်းပူႇတၢၼ်ႇ၊ ပႁႃးမႃး၊ ၶျီးလီႇ၊ ၶႄႇ ၊ ရၢတ်ႉသျႃး၊ သေႇယႃႇရႃႇ လီႇယူၼ်ႇ ၊ ဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း