တူဝ်တႅၼ်းၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ လုတ်ႈႁၢမ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 July 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း Thomas Andrew ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်ၵျီႇၼီႇပႃႇ ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းပၼ်ႁႃတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်ႉလုတ်ႈႁၢမ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

Thomas Andrew ဝႃႈ သင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ၵွၵ်းတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းဝၼ်းလင်သေ မီးၶေႃႈထၢမ် ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းတုၵ်ႉၶယႂ်ႇလူင်ႇလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၸွင်ႇလႆႈၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လူဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၶေႃႈထၢမ်ၼႆႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈဝႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶိုၼ်ႈဢုပ်ႉမိူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလူဝ်ႇဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉတၢႆၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းမႃးလႄႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ႈ လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်သႂ်ႇၶွၵ်ႈသေ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈပႃးၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ ပၼ်ႁႅင်းဢီးသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၼႆႉဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း Thomas Andrew ယင်းတိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈၵူႈမိူင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းဢီးလႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈလၢႆးလႆႈငိုၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်း လႄႈ ၵႅတ်ႉသ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ယူးရူပ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် မီးလွင်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇသေတႃႉၵေႃႈ မိူင်းၶႄႇ၊ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ထႅင်ႈတၢင်ႇမိူင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း