တူဝ်ၼပ်ႉမၢႆၾၢင်ပိုၼ်းတူဝ် ၽူႈတေပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ မီးဢၼ်သွၼ်ႉၵၼ် ယူႇမွၵ်ႈ သီႇသႅၼ်ပၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း (လဝၵ) ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇမႄးထတ်းထွင် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆလႄႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉသေ လႆႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်ၼပ်ႉမၢႆၾၢင်ပိုၼ်းတူဝ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉ မီးဢၼ်သွၼ်ႉၵၼ်ယူႇမွၵ်ႈ သီႇသႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ၼပ်ႉမၢႆၾၢင်ပိုၼ်းတူဝ် ၽူႈတေပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ မီးဢၼ်သွၼ်ႉၵၼ် ယူႇမွၵ်ႈ သီႇသႅၼ်ပၢႆ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်းထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မွၵ်ႈသီႇသႅၼ်ပၢႆၼၼ်ႉသေ မူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ) ၼႆႉ တေဢၢၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၵူၺ်း တူဝ်ၼပ်ႉမၢႆၾၢင်ပိုၼ်းတူဝ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈ  မၼ်း မီးယူႇမွၵ်ႈသီႇသႅၼ်ပၢႆ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေၵုမ်ႇထူၼ်ႈယူႇႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈမီး။

တူဝ်ၼပ်ႉမၢႆၾၢင်ပိုၼ်းတူဝ် ၽူႈတေပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ မီးဢၼ်သွၼ်ႉၵၼ် ယူႇမွၵ်ႈ သီႇသႅၼ်ပၢႆ

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်တႄႉၵေႃႈ ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈတူဝ်ၼပ်ႉမၢႆၾၢင်ပိုၼ်းတူဝ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သွၼ်ႉၵၼ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈၽိတ်းပိူင်ႈလူၺ်ႈ ၽၢႆႇတၢင်းၶိူင်ႈဢၢႆႇထီႇ(IT) တႄႉ တႃႇမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇႁိုင်သင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈၽိတ်းပိူင်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၼၼ်ႉၼႆတႄႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီလႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းဝႃႈ ၽိတ်းပိူင်ႈတီႈလႂ်လႄႈလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယူႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၶိုတ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်း လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇတီႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမၼ်းယူႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇလွင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းယူႇၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ မီးႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 5,600,000 (ႁႃႈလၢၼ်ႉႁူၵ်းသႅၼ်) ဝႃႈၼႆ။

တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ႈ ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈ တေဢၢၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ) တေႃႇထိုင် 7 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈ လႄႈ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ၵွၼ်ႇထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼိုင်ႈလိူၼ် ၼႂ်းလိူၼ် October (လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႃးၸိုဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ ၸႂ်ႉပႅပ်ႇၽွမ်ႇ − 1 (ပုံစံ ၁) သေ တႅမ်ႈတၢင်ႇယွၼ်း တႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ။

သင်ဝႃႈ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် လႄႈ မၢႆၾၢင်ပိုၼ်းတူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း မၢႆၾၢင်ပိုၼ်းတူဝ်ႁဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉသေ မီးတီႈၽိတ်းတီႈပိူင်ႈၼႆၵေႃႈ ၸႂ်ႉပႅပ်ႇၽွမ်ႇ 4- ၵငႄႇ (ပုံစံ ၄-ဂ) သေ တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးပၼ်ၶိုၼ်းလႆႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မီးပႃးၸိုဝ်ႈသဵင် ၽူႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ဢမ်ႇမီးဢႃႇသၢၵ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပႃးမႃးၼႆၵေႃႈ ၸႂ်ႉပႅပ်ႇၽွမ်ႇ − 4 သေ တႅမ်ႈတၢင်ႇ သၢၼ်ၶတ်းလႆႈတီႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးၸိုဝ်ႈသဵင်၊ တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လႄႈ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းလႆႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ဢၼ်ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တမ်းဝၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်းသေ ၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄး ပၼ်ၶိုၼ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း