တူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸမ်ထိုင် 2 သႅၼ်

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်း ၼမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း တီႈမိူင်းဢီႇတလီႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း (3,000) ပၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း (300) ပၢႆ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် (Brazil) မီးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶင် လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ18 March 2020 တီႈမိူင်းဢီႇတလီႇ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်သုၼ်ၵၢင် တီႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼႂ်းၵုၼ်ယူႇရူပ်ႇ (Europe)  ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူႈတီႈၵူႈမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်းသပဵၼ်ႇၵေႃႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း (100) ပၢႆ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ World Health Organization (WHO) ဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo – AFP

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (24) ၸူဝ်ႈမူင်း (ၼိုင်ႈဝၼ်း) မိူင်းဢီႇတလီႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သုင်ထိုင် (3,526) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (345) ၵေႃႉ၊ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် (1,178) ၵေႃႉ၊ (135) ၵေႃႉ၊ မိူင်းသပဵၼ်ႇ ၵူၼ်းပဵၼ် (1,884) ၵူၼ်းလူႉတၢႆ (191) ၵေႃႉ လႄႈ တီႈမိူင်းဢီႇတလီႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်း (31,506) ၵူၼ်းလူႉ သဵင်ႈတၢႆ (2,503) ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 March 2020 ဝၼ်းၸၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် (Brazil) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶင် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆသေ သင်ဝႃႈပွႆႇပၼ်ယဝ်ႉ တေၶဝ်ႈၶွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉၵူဝ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶဝ်ႈၵႂႃႇၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ (4) ၶွၵ်ႈၶင် ၸမ်မွၵ်ႈ (1,000) ၵေႃႉ လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၶွၵ်ႈၶင် တိုၵ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈၶိုၼ်း (174) ၵေႃႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – AFP

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mirror ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ တီႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၵေႃႈ မီးလွင်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 50% ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းယွမ်းလႆႈ ဢၼ်ၵူၼ်းယူႇၸွမ်းၵၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃ ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၵၼ်လႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ လႄႈ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တီႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 (16,169) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (988) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ18 March 2020 မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး (167) မိူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (198,730) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်း မီး (7,989) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (82,779) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

(ၶေႃႈမုၼ်း ဝၼ်းထီႉ 16 March 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:20 မူင်း)
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း