တူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် (Coronavirus) ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 82 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း (Coronavirus) တိုၵ်ႉၽႄႈတိူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ လၢႆလၢႆမိူင်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် (Coronavirus) ၸမ်ထိုင် 3,000 ၵေႃႉ လႄႈ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 28 January 2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Coronavirus) ဢၼ်လႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃးလီ မီးၵႂႃႇ 2,827 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Coronavirus) မီးထႅင်ႈ 5,794 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ မီး 461 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ် ယူတ်းယႃႁၢႆယဝ်ႉသေ ပၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း မီး 51 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Coronavirus) လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ မီးၵႂႃႇ 82 ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ World Health Organization (WHO) လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁႃလၢႆးတၢင်း ႁႄႉၵင်ႈလႆႈၸိူဝ်ႉမႅင်း (Coronavirus) လႄႈ ႁူင်းယႃတီႈဢၼ်တေယူတ်းယႃ တၢင်းပဵတ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း (Coronavirus) ၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးယႃႈယႃၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၽႄႈတိူၼ်းၵႂႃႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇယူႇလီ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ (Wuhan) ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်တႄႇတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Coronavirus) လႄႈ ၶဝ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း (Coronavirus) ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်မေႃယႃသေ တေသိုပ်ႇသူင်ႇမေႃယႃထႅင်ႈ 2,500 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ (Wuhan) ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Thai PBS
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း