တူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸမ်ထိုင် 300,000 ၵေႃႉ

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 သုင်ထိုင် 4,400,000 ပၢႆ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၸမ်ထိုင် 300,000 ၵေႃႉ၊ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လၢတ်ႈဝႃႈ COVID-19 တေသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈႁိုင်ၼၢၼ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Dr. Mike Ryan ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ World Health Organization လႆႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းႁိုင် ဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ် တင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း HIV ယၢမ်းလဵဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃတူၼ်ႈတေႃ လွင်ႈတႄႇၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆသေတႃႉ တႃႇတေယူတ်းယႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆဢၼ်လၢႆလွင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇဢၼႃႇၵၢတ်ႈတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵေႃႉလႂ် လၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တေမူတ်းၵႂႃႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈမိူဝ်ႈလႂ် ဢၼ်ႁူႉဝႆႉတႄႉ ၵူၼ်းႁဝ်းထုၵ်ႇလီယူႇၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တိုဝ်းၵမ်သင်လၢႆလၢႆ ႁႂ်ႈပေႃးလွတ်ႈၵၢင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈၼႆႉ တီႈမိူင်းရတ်ႉသျႃးၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၼမ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် ၼမ်သုင်ထိုင်မၢႆ (3) ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (10,028) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး (242,271) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (95) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး (2,212) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (48,003) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (21,712) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး (1,430,348) ၵေႃႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်သုတ်း ပဵၼ်မၢႆ (1) ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,772) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး (85,197         ) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ် ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (310,259) ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်သုတ်း ပဵၼ်မၢႆ (2) သမ်ႉပဵၼ်မိူင်းသပဵၼ်ႇ ၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး (271,095) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (27,104) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း၊ (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (4,431,893) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး (298,202) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး(1,662,406) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 14 May 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:40 မူင်း)။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း