တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ တေဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

ယွၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွမ်းလူင်းသေတႃႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 April 2020 (လိူၼ်ႈႁႃႈလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN လႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Daily Mail ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဝ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လူၺ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉလူဝ်ႇတေႃႇသူႈၽူႈၶဵၼ် တီႈတူၺ်းဢမ်ႇႁၼ်တူဝ်မၼ်းလႆႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေလွတ်ႈၽေးလီၼၼ်ႉ ၵႃႈတေလႆႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇႁၢမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လၢႆလၢႆမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ (2) လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၸႅင်ႈလႅင်းလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶေႃႈသင်ႇႁၢမ်ႈၼႆႉ သမ်ႉတေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ၼၢၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 April 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႆႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉ လွင်ႈၸၢႆႇငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ လုမ်ႈၾႃႉ World Health Organization  (WHO) တေသိုပ်ႇထတ်းထွင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လႆႈၽိတ်းပိူင်ႈႁၢႆႉႁႅင်း လႄႈ ယင်းဢမ်လပ်ႉပႃး လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 April 2020 ၼၼ်ႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ မၼ်းၵိုင်ႇလီၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်း ယူႇတီႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵွၼ်ႇမၼ်းတေၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း လႆႈထူပ်းၽေးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸွမ်းဝႃႈၼႆ၊ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ သင်မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇသေ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်မီးလွင်ႈႁူႉႁၼ်သေ ဢမ်လပ်ႉၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉၸိုင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေႁပ်ႉတၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (28,123) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး (792,938) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,939) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်း (42,518) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။    

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 April 2020 လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ The New Daily မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းလူင်မိူင်း ဢေႃးသတြေးလီးယႃး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီး လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႃတူၼ်ႈတေႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်း Coronavirus 2019 တီႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လႆႈၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ တင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ လႄႈ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (6,642) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (71) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းပႃးထိုင် ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ် တီႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈထုၵ်ႇၼီႈၵုင်ႇမုၼ် ၵၼ်ဝႆႉ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဝႆႉလႄႈႁိုဝ် ထိုင်တီႈလႆႈၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၼ် ၵၢတ်ႇၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်တီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ ဢၢင်ႈဝႃႈ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းႁူဝ်ပိူၺ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလပ်း ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (210) မိူင်း၊ (210 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (2,489,956) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (170,552) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ၶိုၼ်း မီး (653,190) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 21 April 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:50 မူင်း)။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း