တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လူင်းႁူင်းယႃၽၢႆႇသိုၵ်း သိုပ်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃၽၢႆႇသိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ၊ သိုပ်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 06 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ၼႄႇ ထရမ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 3 ဝၼ်း တီႈသုၼ်ၵၢင် ၽၢႆႇယႃႈယႃတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (Walter Reed National Military Medical Center) ယဝ်ႉၼၼ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 05 October 2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼႆႉ တူဝ်ႇၼႄ ထရမ်ႉ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ဢွၵ်ႇႁူင်းယႃသေ ယုၵ်ႉမိုဝ်းၼႄ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမႃးပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းၸႂ် တီႈၼႃႈႁူင်းယႃလႄႈ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ၼႃႈတေဢွၵ်ႇႁူင်းယႃၼၼ်ႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇတီႈ Twitter ဝႃႈ – ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယႃႇၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း Coronavirus ယႃႇၵူဝ် COVID-19 လႄႈ ယႃႇပွႆႇႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်သူ ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထရမ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ၵူႈပၢႆးပၢႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃလူင် ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယူတ်းယႃ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉၵေႃႈ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး လွင်ႈလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မီးၼၼ်ႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ဢွၵ်ႇႁူင်းယႃလႆႈယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃ ထႅင်ႈလၢႆမဵဝ်း တႃႇသိုပ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇယႃႈယႃ Remdesivir, Steroid, Dexamethasone ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်ၼႆႉသေ မီးလၢႆလၢႆၽၢႆႇ ပဵၼ်ဢၼ်လီလႆႈမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸမ်တူဝ် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢမ်ႇယွမ်းထႅင်ႈ 12 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 41,576 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 7,679,644 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 421 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 215,032 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,895,078 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 59,893 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,682,073 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 886 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 103,600 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 5,659,110 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 25,210 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,940,499 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 389 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 146,773 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,295,302 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 06 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (35,701,674) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (1,045,953) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (26,870,533) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 06 October 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:30 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း