တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႄႈ မေးၼၢင်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19

ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် တူၵ်းၸႂ်တင်းမိူင်း ဝၢႆးသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မေးၼၢင်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵဵပ်းတူဝ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 02 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ (Donald Trump) လႄႈ မေးၼၢင်း မေးလႃႇၼီးယႃး ထရမ်ႉ (Melania Trump) တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်  Coronavirus ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19  ယွၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉၵေႃႈ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တၢင်ႇၼိူဝ် Twitter သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းဝႃႈ ထရမ်ႉ လႄႈ မေးၼၢင်း တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႄႈ မေးၼၢင်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးတီႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ပႃး ၽူႈၸွႆႈၸမ်တူဝ် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ႁူပ်ႉၽ် ႁိၵ်ႉသ် (Hope Hicks) ဢၼ်တိုၵ်ႉႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆႉသေ၊ သမ်ႉယၢမ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼင်ႈႁိူဝ်းမိၼ် လမ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢူဝ်ႇႁၢႆႇဢူဝ်ႇ (Ohio) မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း မေးၼၢင်း လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီသေ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းတေၵဵပ်းတူဝ်သေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမီးၼၼ်ႉလႄႈ ႁဝ်းတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – AP

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 47,389 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 7,494,671 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 920 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 212,660 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,736,621 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 35,643 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,849,229 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 805 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 144,767 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,212,772 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 81,693 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,391,960 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,096 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 99,804 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 5,348,653 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 02 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (34,494,967) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (1,027,777) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (25,677,764) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 02 October 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:15 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း